ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 163
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 99.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 99.96 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99.95 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 16  
20 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 16  
21 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 16  
22 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 16  
23 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 16  
24 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 16  
25 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 16  
26 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 16  
27 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 16  
28 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 16  
29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 16  
30 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 16  
31 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 16  
32 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 16  
33 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 16  
34 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 60 ทองแดง 34  
40 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 34  
41 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 34  
42 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 34  
43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 34  
44 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 34  
45 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 34  
46 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 34  
47 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 34  
48 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 34  
49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 34  
50 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 34  
51 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 34  
52 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 34  
53 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 34  
54 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 34  
55 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 34  
56 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน