รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.บึงกาฬ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา
2. เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน
 
1. นายไพริน  เสียระหัง
2. นายเดชศักดา  ตาวะสุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณรงค์ยศ  ทาต้อง
2. นายณัฐพล  สืบนุสสรณ์
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัฒน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงศ์แก้ว
7. นางสาวปัทมา  พจนา
8. นางสาวอรนภา  ศรีเทพ
9. นายอัฐพงษ์  หาหวย
10. นางสาวเพ็ชราพร  ไชยมัชฌิม
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. นายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. เด็กหญิงจินดามณี  หอมสมบัติ
4. เด็กหญิงจิรัญญา  สานะมะ
5. นางสาวจิราภร  ไอยรา
6. เด็กหญิงณิชกานต์  ยุยคำภา
7. นายธนภูมิ  พิมพ์กลม
8. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
9. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
10. เด็กชายธนินพิตย์  ภูนา
11. นายธีรภัทร  โคงัน
12. เด็กหญิงนธิศรา  อสุรินทร์
13. นางสาวนภสร  พรมสาขา
14. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
15. นายประมวลศักดิ์  สุขรักษ์
16. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
17. เด็กหญิงพรชนก  นนคนเมือง
18. นางสาวพัดชาภรณ์  ไผ่ป้อง
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมหา
20. นายพีระภัทร์  รัตนมาลี
21. นายภูวดล  ชูอิ่ม
22. นายมีคาร์  จันทรา
23. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
24. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
25. นายวีระภัทร  บุตรพรม
26. เด็กชายศรันยู  อุ่นคำ
27. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
28. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เสสชัง
29. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
30. เด็กหญิงหทัยชนก  ดิสา
31. เด็กชายอชิร  โสดาดวง
32. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
33. เด็กชายอนุชา  ปึกสุวรรณ
34. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
35. นางสาวเกศรา  คำทอง
36. เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ
37. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
4. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
5. นางสาวรมย์รวิน  เชื้อพันธ์
6. นางสาวแพรวพรรณ  เรือกิจ
7. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
8. นางยุภาพร  ศรีโคตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรณ์ดนัย    พันธุ์นิยม
2. นางสาวจันทร์ธิมา   วรกา
3. นางสาวนุชริน    บรรณบดี
4. นางสาวศิรภัสสร   ทองสิทธิ์
5. นายเกริกประกาย  อินไชยา
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
2. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
2. นางสาวอริสา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชนกนันท์  ควินรัมย์
2. นางสาวณัฐกมล  วิศรียา
3. นางสาววนัสนันท์   องอาจ
4. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
5. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวทิพนาถ  พระนคร
2. นางสาวสิริรัตน์  ไชยวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
2. นางสาวเมธิณี  พิลาล้อม
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นายพุทธิทรง  บุญทวี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวมัชฌิมา  รักจันทร์
3. นางสาววรรณฤดี  ลิบกระโทก
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. นางสาวอารยา  อินนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุธารัตน์  รัตนโคตร
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน