รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปราณปริญา  วันริโก
2. นางสาวภัทรจิรา  ศรีลาพร
3. เด็กชายศุภจักร  บันลือ
4. นางสาวสิรินดา  เดชคำภู
5. นางสาวเหมวรรณ  เสนาพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
2. นายนรัญ  มณีนิล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อนุเคน
2. นางสาวสาธิกา  ชูเลิศ
 
1. นายสนธยา   เสียงใส
2. นางสาวสุพรรณิกา  มหาเสนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายอัตพล  มีศรี
 
1. นายธนายุทธ  มุสิกสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณิกา 1. เด็กหญิงชยาดา  เกศศรีเจริญ
 
1. นางสาวลำพูล  ศรีบันดิษ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายวีระวัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายณภัทร  ขอพิมาย
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายรัชชานนท์  ขนทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  เบ้าคำ
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญทิสา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  ทองพิมพ์
 
1. นางปนัสยา  กุลการี
2. นางสาวนภาจริน  สุขอ้วน
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
2. นายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. นางสาวสุพัตรา  ชาตรีสาย
 
1. นางสุดใจ  ใจสว่าง
2. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง