รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจุลาวัลย์   วิษาพรม
2. นายทรงพล   วีสี
3. นางสาวรสิตา   บัวเขียว
4. นางสาวลัดดาวัลย์   น้อยวรรณะ
5. นายศาสตรพล   ตะโหนด
 
1. นางพิมพ์วิมล   พลภูมิชัย
2. นายณัฐวุฒิ   ละออเอี่ยม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายฌนิวัฒน์   แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายธนาดุล   นิตอินทร์
3. เด็กชายนันทภพ   ยืนยิ่ง
4. เด็กชายปรัชญา   ศรีทอง
5. นายปรเมศวร์   กลางมงคล
6. นายปุรเชษฐ์   สมสะอาด
7. นางสาวพรบุรฉัตร   บุญลา
8. เด็กชายพีรพัฒน์   อ่อนมณี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยชนะ
10. นางสาวรัตดาวรรณ   แก้วอาษา
11. เด็กชายอิทธิกร   เมธาสิงห์
12. เด็กชายเจตนิพัฒน์   พิมพ์ประจิตร์
 
1. นายกิตติคุณ  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนภาพร   ชนะชัย
3. นางสาวธันยนันท์  กาทอง
4. นางศิริกานต์   ศรีไหม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธรรมฤทธิ์   ผิวทน
2. นางสาววิมลศิกานต์   สีคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา  เกษียร
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายชาคริต  ชินโชติ
 
1. นายต้อม  นีระมนต์
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายอาณาจักร  มาลัยพวง
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา