รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวคัมภีรพรรณ   เทียมทัศ
2. เด็กหญิงจุฑามณี   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลธร   ลอยหา
4. เด็กชายชลันธร   เสริมทรัพย์
5. เด็กหญิงชัญญา   ทุมดวง
6. เด็กหญิงธัญสุดา   เรือนแก้ว
7. นายธีรนัย    ภูอ่อน
8. นางสาวปวีณา  ดูลา
9. เด็กหญิงศิริตุลา   หอมจำปา
10. นายเอกอาทิตย์   หอมจำปา
 
1. นางทิพพาวรรณ   สมหมาย
2. นายพละชัย   ปราสาทศรี
3. นายปรีชา    สีคำแท้
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติชาย  พุ่มจันทร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  เเฝงวงค์คำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงอาทิติญา  รู้สุข
 
1. นายประกาย    พยุงวงษ์
2. นางวิไลวัลย์  สุกใส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ประเชิญสุข
3. เด็กหญิงพิมพากานต์  คืนดี
 
1. นายอรุณศักดิ์  ศรีมาคำ
2. นางปิยวดี  ปัฐพี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวทอง
2. นางสาวจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. นางสาวพรทิพย์   ศรีมุงคุณ
 
1. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
2. นางสาวจิราพร  รวมวงศ์