รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจณิตตา  สีเขียว
 
1. นายภัคพงศ์  พิมพ์ไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  วิจิตขะจี
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  บุรุษ
2. นางสาวทิษฏยา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกิติยาพร  เนื้ออ่อน
2. นางชนัดดา   วงศ์สุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายจุฬารัฐ  ปาระวงษ์
2. เด็กชายนิกร  วังหินกอง
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงสุกวาว
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤติยาณี  ภู่กำชัย
2. นายปาฏิหาริย์  ศรีวิเศษ
3. นางสาววริศรา  จันทะฝ่าย
4. นายวัฒนชัย  ไชโย
5. นายศรานุชิต  อ่อนโยน
 
1. นางสาวปิยสิริ  หินลาด
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์  ศรมณี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ทาก้อน
2. นายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายคมเคียว  แสงใส
2. นายณัฏฐพล  กันทะถ้ำ
3. นายณัฐวุฒิ  ภู่อ่อน
4. นายภูมินทร์  ยุตะวัน
 
1. นายทัศภูมิ  เขียวอยู่
2. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  สุตะภักดิ์
2. นางสาวฐิติพร  มีหิริ
3. นางสาววิจิตรา  เติมบุญ
 
1. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
2. นายวนัฐธพงษ์  พึ่งเพ็ง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมลุน
 
1. นางจิรพรรณ  บั้งทอง
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงบังอร  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงวธิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางจิราพร  สอวิหก