รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สาภิราช
 
1. นางสาวอ้อมเดือน  แซ่อุ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก
2. เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช
3. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  สมคะเน
2. นางนารีรัตน์  สมคะเน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวีณรัตน์  บุญทรง
2. นางสาวอนัญลักษณ์  สมคิด
3. เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์
 
1. นางศรินทิพย์  นามศรี
2. ดร.ศิรินนภา  นามมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายศุภณัฐ  ปราบมนตรี
2. นางสาวสิรินทรา  สุวรรณเพ็ง
3. นางสาวไพจิตรา  นนทการ
 
1. นายจักรพล  สร้อยสิงห์
2. นายณัฐพล  แสวงหา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงฟาติมา  สายบัว
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์หนองแวง
3. เด็กหญิงสิริจรรยา  สอนหอม
 
1. นายนราธิป   ประสมบูรณ์
2. นางชนม์สิตา  มุกดาหาร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 94.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 1. นายคฑาวุธ  พรพรม
2. นายธนากร  ล่ำสัน
3. นายธีรพงศ์  ยืนยาว
4. นางสาวปายศิริ  พระอุส่าห์
5. นายพงศธร  กูร์ณา
6. นางสาวพัชราภรณ์  ข่ายมณี
7. นายภคินทร์  ขวัญยืน
8. นางสาวสุกัญญา  จันทเอก
9. นายสุพล  ยานะรมย์
10. นายอานนท์  บุญสุข
 
1. นางศศิธร  โคตรคันทา
2. นางตุลาพร  ประดับศรี
3. นางนิรมล  ขาววงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปภาวดี  มุขธรรม
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายศาตนันทน์   สาธุภาค
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภัณณิพงค์   ศรประสิทธิ์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจักรพันธ์   ทองคู่
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายณัฐวัชร์  บุญชู
3. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
4. เด็กชายบุญคลัง  บุญจรัส
5. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
6. เด็กหญิงวรางคณา   ร่มโพธิ์
7. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
8. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธาราริน  มีทรัพย์
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายกิตติคุณ   บุญจริง
2. นายจักรพันธ์   ทองคู่
3. นายชัยพล   ประสพสุข
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา
5. เด็กชายบุญคลัง   บุญจรัส
6. นางสาวประภัสสร  สายพิมพ์
7. นายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. นางสาวปัทมพร  บุตรวัง
9. นางสาวภัทรวิมล   พลราษฎร์
10. เด็กชายรัชชานนท์   บันทอน
11. นายศุภกิตต์   เมษาดี
12. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
13. เด็กชายสุทธิชัย   ศุภอรรถกร
14. นายอชิรปวีร์   พรหมนิมิตร์
15. นายเอื้ออังกูร  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ   อาจกมล
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
4. นายอนุวัฒน์  บุตรทองทิม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มนสีสุข
2. นางสาวกนกวรรณ  กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงกรกมล  มนสีสุข
4. นางสาวชนาพร  ดวงสนิท
5. เด็กหญิงชุตินันท์  เสือเคน
6. เด็กชายธนายุทธ  ประทุม
7. นายพงศกร  สบายใจ
8. เด็กหญิงพรพิมล  นนทการ
9. เด็กหญิงพรสุดา  สีมันตะ
10. นางสาวภัทรสุดา  สานเสนาะ
11. เด็กหญิงวรินทรา  ประพันธ์พัฒน์
12. เด็กหญิงศศิธร  ทองรอง
13. นางสาวสิรีธร  ดายี่
14. เด็กหญิงสุภาพร  ทวีสุข
15. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสาน
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  อินเฟย
17. นางสาวหทัยชนก  ร่วมรักษ์
18. เด็กหญิงอนันติยา  ประทุม
19. เด็กหญิงอังคณา  โชติสวัสดิ์
20. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  แก้วสุพรรณ์
21. เด็กหญิงเปรมกมล  บังศรี
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
2. นายกฤษฎา  หล่าบรรเท่า
3. นางอภิรดา  บุญวานิตย์
4. นางอรุณรัตน์  จันทรสอน
5. นางสาวอาภาภรณ์  คำภา
6. นายวันชัย  ยศม้าว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์   ชูวังวัด
 
1. นายชยุตม์   โล่ห์คำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวสิรินดา   อุทธสิงห์
 
1. นางสุนทรี  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงตติยาพร   ทองเหลือง
2. เด็กหญิงปภาวี   ธนธรรมสถิต
3. นางสาวพรชิตา   สายแวว
4. นางสาวพิมพกานต์   คุ้มครอง
5. นางสาวอาจรีย์  ศิริโชคมงคลชัย
 
1. นางจิตติมา   แท่งคำ
2. นางวรวรรณ   คุ้มบุญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงมารีอา  ส่งสุขรุจิโรจน์
2. เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  วังตะเคน
2. นางสาวอติภา  มาลาสาย
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงจุลีลักษณ์  จอมหงษ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงศศิธร  แดนพันธ์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางประไพ  อัฒจักร
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายมีโชค  บัวลอย
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนาธิป  ทองมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส