รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 1. นายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายกรวรินท์  ปัดถาวะโร
2. นายณัฐกิตติ์  สำราญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงสมุทร
4. นายดนุพร  ชาวดร
5. นายปรีชาพร  พรมสอน
6. นายวายุ  เวียงวงษ์
7. เด็กชายวิทยา  ชำนาญ
8. เด็กชายอรรถวิท  พรมสมบัติ
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางวรารัตน์  จิตรชื่น
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวพรรณษา  วิเศษคำใส
2. นายรัฐชดาพร  ชื่นใจ
3. นางสาวอัญชลี  พลเสนา
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ