รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  แสนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกรวิภา  ปานทะเล
2. เด็กหญิงคณาทิพย์   ธาตุทำเล
3. นางสาวจุฬาลักษณ์   พละแสน
4. นางสาวชัญญานุช   เหล่าชัย
5. นางสาวณภัสมณฑ์  ใจซื่อ
6. นายณัฐพงศ์   บุตรสาวะ
7. เด็กหญิงนิชาภา   ทองสุริยะ
8. เด็กหญิงพรไพลิน   สังข์แสงใส
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   เวียงสีมา
10. นางสาวสุชาวดี  ศรีธงชัย
11. เด็กหญิงหทัยชนก   เวฬุวนารักษ์
12. นายอภิเชษฐ์   พังพี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรัพย์เย็น
2. นายอภิชาติ  ศรีปาน
3. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยศรีจันทร์
2. นางสาวเกศรินทร์  เหล่าวงษา
 
1. นายเสกสรรค์  ใจดี
2. นางจารุดา  ใจดี
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีชัย
 
1. นางสาววราภรณ์   ไชยอุบล