รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กชายชนาธิป  นาชัยเวียง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะเขต
4. เด็กชายณรงฤทธิ์  หารัญดา
5. เด็กชายณัฐกฤษณ์  สุราฤทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษโสภา
7. เด็กหญิงนันทิมา  ปาทา
8. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มยวน
9. เด็กชายภัทรพงษ์  ควรไชย์
10. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
11. เด็กชายวิบูรณ์  เลิงฮัง
12. เด็กชายศักรินทร์  โพธิหล้า
13. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
14. เด็กชายเยาวราช  นันทาสี
15. เด็กหญิงแพรชมพู  พลรักษา
16. เด็กหญิงโสภิตนภา  ว่องไว
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
3. นางสาวภัตรา   สิงขร
4. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
5. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงศ์   จิรวัฒนานันต์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  บัญโสภา
2. นายกิตติพิชญ์  เลิศสงคราม
3. นายจักรกฤษ  ทรงคาสี
4. นายชัชวาล  แก้วทา
5. นางสาวณัฐพร  คุณาปฐม
6. นายธนาธิป  วังไฉล
7. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสมบัติ
8. นายธีรภัทร  ภูคองตา
9. นายบดินทร์  ทับซ้ายขวา
10. นายบูรพา  วรรณพราหมณ์
11. นางสาวประภัสสร  ไชยอยู่
12. นางสาวพรนภา  สาราพิมพ์
13. นางสาวพิยดา  ไมยกิจ
14. นายอธิชา  รัตนะ
15. นายอนุชา  คาดีวี
16. นายุสุทธินัย  ข้อลา
 
1. นายวุฒิศักดิ์   มานะศรี
2. นางสาวภัตรา   สิงขร
3. นางวัชราภรณ์  ทาชาติ
4. นางพัชรินทร์   ไชยสาร
5. นางสาวเจริญขวัญ   รัตนวงษา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายรณชัย   ศรีวงษ์ราช
2. นางสาวสิริเกศ   สืบแสน
 
1. นายสถาพร   วงศ์จิรานุวัฒน์
2. นางสาวปาริฉัตร   วงษ์เจริญ
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกอบศักดิ์  โชคสวัสดิ์
2. เด็กชายชนาธิป  ไชยนาม
3. เด็กชายพนมพร  พรหมพัฒน์
 
1. นายไวกูณฐ์  ชูมา
2. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ปัตะสี
2. เด็กหญิงบุษกร  โพระกุ
3. เด็กหญิงสุภารมย์  ภารไสว
 
1. นายธนากร  พิมพ์สิม
2. นางอมรรัตน์  พิมพ์สิม
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร