รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
 
1. นายธวัตรชัย  เดนชา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต
2. นายธีรธร  แก่นชูวงศ์
3. นายภูมิภิเษก  ชัยมณี
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นายวรวัฒน์  ชาญนรา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สมกำลัง
2. เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิริกร  จันทร
 
1. นายสุเทพ   แพทย์จันลา
2. นางหทัยรัตน์  ชัยจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วละคร
 
1. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายวรพล  บุตตะ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. เด็กหญิงโศภิตา  ศรีวิชา
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๖ 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวสมนภัทร์  เนตรเขียน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกฤตยชญ์  โมลี
 
1. นายสุกฤษฎิ์  อัครวิชญ์กุญธร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายกฤตย์   เพ็งลี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สารโภค
3. เด็กชายจุฑากรณ์   มังคละแสน
4. เด็กชายชัยวุฒิ   โพธิ์พระ
5. เด็กชายณรงค์ชัย  แก้ววิเศษ
6. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   สิทธิจันเสน
7. เด็กหญิงณัฐสินีย์   เดชขันธ์
8. เด็กชายธนบูลย์   ฐานุไกรพัฒน์
9. เด็กชายปิติพัฒน์   ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กหญิงปุณยนุช   พานสมัน
11. เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์
12. เด็กชายวรวลัญธ์   แก้วบุญเรือง
 
1. นายสราวุธ   ใหญ่นอก
2. นายจรูญ  เชื้อวังคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกษพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาวกานต์พิชชา  ภูภักดี
3. นายคุณานนท์  ฤทธิ์ศร
4. เด็กชายจิรภัทร  ทองสุกนอก
5. นางสาวจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
6. นางสาวชนนิชา  จึงเจริญ
7. นางสาวชนิสรา  ธรรมดี
8. นายชยพล  แพงขวา
9. นายญาธิป  อนันตกาล
10. นายฑีนฤทธิ์  สุวรรณราช
11. นายธนกฤต  จอมสมสา
12. นายธนาธรณ์  แสนเลิศมงคลกุล
13. นางสาวธวัลยา  ภูชาดึก
14. นายธิษณชน  บุณย์ศุภา
15. นายธีรวัจน์  วงศ์ภัทรคุณากร
16. นางสาวนภสรณ์  ศิริปาณี
17. นางสาวนภัสกร  พจน์ไพเราะ
18. นายนิติภูมิ  จันดี
19. นางสาวปาณิสรา  ศุภกิจจารักษ์
20. เด็กหญิงพรรณพรรษ  วัฒนากุล
21. นางสาวพรรณวษา  เปล่งเมืองปัก
22. นางสาวพิชญาภา  สุปัญญา
23. นางสาวพิชารดา  รุดชาติ
24. เด็กหญิงพีรชญา  สุปัญญา
25. นายพุฒิพงศ์  จารพิมพ์
26. นางสาวภคนันท์  สาก้อน
27. นายภคพล  บุญชัย
28. นางสาวภควดี  สุวรรณกุศล
29. นางสาวมนัสนันท์  ต่างกง
30. นางสาวยศวดี  สุโพธิ์
31. นายศิรวิชญ์  ศรียศ
32. นายศิรวิทย์  สมบูรณ์
33. นายศิริพงศ์  ศรีสุขา
34. นายศิวกร  อุดมชัย
35. นายสิริพงศ์  สอนนวล
36. นางสาวสุภัสสรา  พานนนท์
37. เด็กหญิงอลิชา  มังโส
38. นายอังกฤษ  ทองเจริญ
39. นางสาวอัญชิสา  อ่อนประเสริฐ
40. นางสาวเพียงฟ้า  เกษทองมา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์   ดวงไพชุม
3. นายยุโรจน์  วงษ์ฤทธิ์
4. นายอัครพล  เดชะพหุล
5. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
6. นายฐิติกร  ปฐมชัย
7. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายภราดร   พนมเขต
 
1. นางสาวกานดา  สุขนุ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  วิรุณพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อาบสุวรรณ์
3. นางสาวจิดาภา  สมสา
4. นางสาวจีระนันท์  พุชโก
5. นางสาวจีระนุช  พุชโก
6. นางสาวปนัสยา  จันดาเบ้า
7. นางสาวปัญจรัช  ทองภู
8. นางสาวศิริบูรณ์  ธิพิมภา
9. นางสาวศุจิพัชร  ทานะ
10. นางสาวสุณัฏฐา  คำภา
11. นางสาวสุธีรัตน์  สุระวิชัย
12. นางสาวอทิติยา  บุญนาวา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  พุทธเสน
2. นางวิยะดา  พีรัตน์
3. นางสาวกรรณิการ์  ปีนะโพ
4. นางสาวจิณจุฑา  นามแสงผา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ไชยสอาด
 
1. นางสุรีย์รัตน์  คุ้มดี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายธนยศ  แก้วจำลอง
2. นายธราดล  อนันตะภูมิ
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
2. นายเฉลียว  ปราบพารา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกนกนภัส  ผลบุญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แดงสำราญ
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
2. Mr.Zhai  Jingxu
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริยากร  มาตราช
 
1. นางสาวสุหัธยา  เงินขาว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยสุรินทร์
2. นางสาววรษา  ลี้สยาม
 
1. นายประกาศิต  วงษ์แวง
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ผ่านแสนเสาร์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  กาหลง
2. เด็กชายศักดินนท์  ธาตุชัย
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางสาวธิดารัตน์  ภัทรยศพงศ์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ 1. นายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา
2. นายศรนารายณ์  บัวลอย
3. นายศริยา  อุทะบุตร
 
1. นายศุภวิชญ์  สุขศรี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยสิทธิ์
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวจิรัฐดา  จำเริญภัก
2. นางสาวประภาพร  ฤาเรืองฤทธิ์
3. นางสาวสุดารัตน์  อ่อนสี
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงอารียา  สุระดะนัย
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอัครวินทร์  ซ้ายสุพรรณ
 
1. นางจิตรยา  ชื่นชม
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. เด็กชายพชรพล   บุราณหิต
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวธนปัตติยา  กำริสุ
 
1. นางมนัสกุล  กำริสุ
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 1. นางสาวอนุตรา  ชาติหวาน
 
1. นายวีระชัย  ศรีสมเกียรติ