รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาษาศรี
2. เด็กหญิงปัทมา  โคตรอาษา
3. เด็กหญิงภัทราพร  สมบัติกำไร
4. นางสาวสุภนิดา   บุ้งจันทร์
5. เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว
 
1. นางสาวศศิธร  พลหาญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  สุจันทา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวกุลจิรา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม
3. นางสาวณัฏฐ์สินี   ศรีลาแก้ว
4. นางสาวนุชวรา  จันทร์สวาท
5. นางสาวอดิศา   ทานุมา
 
1. นางวรัชยา  กาญจนาภา
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนาศึกษา 1. นางสาวชมพูนุช  ศรีทอง
 
1. นางสาววาสนา  บรรลือ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายกฤศ  พุทธิเฉลิมชัย
 
1. นางแก้วตา  นามสร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาวพิยดา  คำแพง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 1. นางสาวชญานิน  มารัตน์
2. นางสาวนัฐชา  บุญธิมา
 
1. นางมะยุรี  สมบูรณ์
2. นางสาวเยาวเรศ  ภูหมั่นเพียร
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายณัฐพล  จำปานนท์
2. นายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. นายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทองแสง  หน่อแก้ว
2. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นางสาวจิตรดา  จันปุก
2. นายดุสิต  ดอกบัว
3. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 1. นายจัตตุพล  สุวอ
2. นางสาวมัลลิกา  นารีนุช
3. นางสาวสุนารี  มาตรขาว
 
1. นางปณพร  พรมหล่อ
2. นางสาวนิพิชญ์ฐพร  แสงวงศ์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เรียงมูลตรี
 
1. นางภาพิชมนทน์  บุญนอก