รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรนภา   ขวัญถาวร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   มิ่งขวัญ
 
1. นางศิริญญา   กองแก้วจินดา
2. นายภาณุวัฒน์   ศรีโนนยาง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  เขจรนาท
2. เด็กชายวัฒนา  สุนสุข
 
1. นายวรายุทธ  จันทร์ศรีชา
2. นางสุภาพร  จิตะรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  เค้าโพธิ์
2. เด็กชายโสภณ  แสนแก้ว
 
1. นายวีระศักดิ์  เวียงสมุทร
2. นายสายชล  ลือคำหาญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  พิสิทธิ์
 
1. นางปาลรวี  พึ่งตาแสง
2. นายอนุวัฒน์  หลักหนองบุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  นาแก้ว
2. นายพิชิต  แสงจันทร์
 
1. นางสุนทรี  ผิวจันทร์
2. นางจิติมา  หาระสาร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กชายศตนันท์  เคทุ่ม
 
1. นายธนพัฒน์  เกตุเขียว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปวีร์  สีดามาตร
2. เด็กชายอินทฤทธิ์  จารีต
 
1. นางสายเพชร  ศรีหะ
2. นางมณีอมรินทร์  พีรพิชญกุล
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1. เด็กหญิงล้อมเดือน  เมฆไส
 
1. นายพนม  ถาปัน
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นายณัฏฐกิตติ์  วงษ์หาแก้ว
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน