รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชนสรณ์   ต่ายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรงค์  สอดเสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์ลดา  บุญเมฆ
2. นางสาวจิราวรรณ   บุตยา
3. นายณัฐพงษ์  ปราบราบ
4. นายวัชรพล  ศาลางาม
5. นางสาวอารียา  ชาภิรมย์
 
1. นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวกรรณิกา  พรมเขต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันนาขา
2. นางสาวจิราพร  คำภู
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   สุนทนันท์
4. นางสาวฏิมากานต์  จันทะแจ่ม
5. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
6. เด็กหญิงนริศรา  ธาตุวิสัย
7. นางสาวสุจิรา  พุฒเขียว
8. เด็กหญิงสุธาศินี  ธรรมรักษ์
9. เด็กหญิงสโรธิชา  รัตนภูมี
10. นางสาวอาทิตยา  ขาวเขียว
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางสาวนัฐพร  เสาสิน
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นายณัฐพงษ์  พิมพากุล
3. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
4. นายธนากร  สีชมพู
5. นายธนาวุฒิ  บัวคอม
6. นายปรานต์  ปรัตเถ
7. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
8. นางสาวพรรษกร  อ้นน้อย
9. นางสาวมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์
10. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นายกัมปนาท  ภานนท์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายจิรายุ  คำสุข
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  แก้วม่วง