รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวจิรประภา  ชาวผาตั้ง
2. นายนิชนันท์  จันทวงษ์
3. นายภูวดล  ศักดิ์ซ้าย
4. นายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
5. นางสาวไอรดา  ใจหาญ
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อุบลรัตนประทีป
 
1. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร์  รัตนติสร้อย
2. นางสาวศรัญญา   โบรานินทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
2. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  หวานรอบรู้
2. นายภูธเนศ  แสงฟ้าม่วง
 
1. นางตุลยพร  นาครทรรพ
2. นางสาวกฤติกรณ์  โพธิ์กลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชัยธวัช  สุรพล
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นางสาวศิรภัสสร  สมศรี
4. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
5. นางสาวอารีรัตน์  ทัศธรรม
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธนาดล  เคณาพิมพ์
2. นายนราธิป  ทดสอน
3. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
4. นายศิรศักดิ์  สมเสมียน
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  บัวจันทร์