รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีร์กร  ฮึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต   พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวชนกเนตร  พรมชาติ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภาลัย  พฤกษวัน
2. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
3. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
 
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัย  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
2. นางสาวสุภัสสรา  ไพกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพนัชกร   แม่นผล
2. เด็กหญิงลักษิกา   พูนประโคน
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นางกิรณา  แม่นผล
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายจตุภูมิ  ทองศิริ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คิดดีจริง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วันโชค
4. เด็กชายศุภโชภ  จันทร์อิ่ม
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายพงศกร  กองสุข
2. นายวีรพล  มุลทุลี
3. นายสรวิชญ์  พาเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กฤษทอน
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  คุณาคุณ
 
1. นายเกรียงไกร  บุตรพรม