รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายปัญญา  เหมาะดี
3. นายพชรพล  พิมพ์เพราะ
4. นายภานุพงศ์  บุดดา
5. นายวีระชน  สุขสงวน
6. นายศิริวัฒน์  พระเทพ
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. นายอัครนนท์  นนทศิลา
9. นายอโนชา  ชมชื่น
10. นายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายเอกภพ  บุดดา
2. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
3. นายวิทยา  เอลาวัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกรภัทร  ป้องทัพทัย
2. เด็กชายณัฐพล  ถาวร
3. เด็กชายธนภัทร  หาญยิ่ง
4. เด็กชายธนากร  ปังอุทา
5. เด็กชายพัสกร  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายภราดร  นุโยก
7. เด็กชายยุทธนา  หาผล
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสอาด
9. เด็กชายอดิศร   พุฒซ้อน
10. เด็กชายเอกภพ  นูพิมพ์
 
1. นางพัชรี  สาแก้ว
2. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
3. นายพิษณุ  ใจกล้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นายชาคริต  นาดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
3. เด็กชายภูวนาท  จาบทอง
4. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
7. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
8. เด็กชายโกสินทร์  งามเลิศ
 
1. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายศักดิ์สิธร  เสียงใส
2. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
3. เด็กชายอนุชา  พาสุพรรณ์
 
1. นายศักดา  บุตรน้อย
2. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายณัฐชนน   ดวงเดือน
2. นางสาวมยุริน   พันธ์สุข
3. นางสาวใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นายปรีชา   สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์