รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม
2. เด็กชายธนภูมิ  พิศวง
3. นายสุเมธ  โสรกนิษฐ์
 
1. นางแว่นแก้ว  พิงคานนท์
2. นายธิติ  ไชยวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์
2. นายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
3. นางสาวอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล
 
1. นางอรอุมา  สำรวมจิตร
2. นางจงเจตน์  ปิตาทะสังข์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกัลยกฤต  งามแฉล้ม
2. นายธนวุฒิ   ชูชื่นกลิ่น
3. นายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์
 
1. นางสาวนภาพร  พิศวง
2. นางสาวเกษดาพร  จันทร์แสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นางสาวปิยะดา  คุ้มสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลืมพิศ
2. เด็กชายประสิทธิ์โชค   โตแย้ม
3. เด็กหญิงพัชริดา   อินทนูจิต
4. เด็กชายพัทธดนย์   อาศิราอริญชัย
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์   อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสนสุภา
2. นางอรไท  เขียวลือ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายทักษิณ  เกษจรัล
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงคณาภรณ์  คมคาย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
8. เด็กหญิงอรัญญา  กองสิน
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
4. นางสาวณัฐฐาภรณ์  สุริยา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววิมลวรรณ  ปัญญาเหลือ
2. นางสาววีราภรณ์  มุ่งสุข
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มูลศาสตร์
2. นายศรายุทธ  ชูธนกร
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   เจียมรัมย์
2. นางพิลาวัลย์  ปาเส
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววราภรณ์  เพ็งทอง
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชัยณรงค์  พันธุ์ศิริ
2. นายนครินทร์   ชนะงาม
3. นายบำรุง   พยอมหอม
4. นายศิวัช   ประโนรัมย์
5. นายสิริยากร   ดีอ้อม
6. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายนฤดล  คงนุรัตน์
3. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยกร  กัลยา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
3. นางสาวศรัณย์พร  พีระพลพันธ์
 
1. นางสาวมนัญญา  สิมมา
2. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัชชา  สายบุตร
2. นางสาวพรรณภัค  จัตุรภัทร
3. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปิ่นภัสศร  ดาบทอง
2. นางสาวศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  สอนกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  การงานดี
3. เด็กชายสุธางกูร  แสนอินต๊ะ
 
1. นายอดิศร   บุญล้ำ
2. นางสาวธนภัทร  เปรียบนาน
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองหลำ
 
1. นางสาวฤชุกร  ตรุณจันทร์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมานรัมย์
2. นางสาวนันทกา  เหิมฮึก
 
1. นางรัติยวรรณ  ครองศิลป์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองไทย