รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แผงสี
2. นางสาวอุบลวรรณ  แสนคำ
 
1. นางปราณี  วโรพัฒน์
2. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธีรณัฐ  อุปสีดา
2. นายอลงกรณ์  ศิลาพล
 
1. นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี
2. นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายจิรายุ  สมลือแสน
2. เด็กหญิงรติรส  ผายพิมพ์
3. เด็กหญิงอรจิรา  แสนตา
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  อุปสีดา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
3. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
4. เด็กชายพงศธร  มั่นคง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  มาตทวงษ์
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
2. นายชลพรรช  ลีเวียง
3. นายณัฐกร  ศรีวิพัฒน์
4. นายทนงศักดิ์  จวบศรี
5. นายทนุพงษ์  หงส์ทัพ
6. นางสาวธนพร  เพ็งบูโฮม
7. นางสาวธัญชนก  พรมผิว
8. นายธัญธร  พรมศักดิ์
9. นางสาวปวันรัตน์  นวลน้อม
10. นางสาวปาณิสรา  พงษ์สพัง
11. นายภัครภูมิ  เรืองฤทธิ์
12. นางสาววิตรตรา  พิลากุล
13. นายวีรภัทร  ศรีกุตา
14. นายวีระยุทธ  ขัวอั้ว
15. นางสาวศิริลักษณ์  จิตรหมั่น
16. นายสิทธิพล  นิธิกุลประเสริฐ
17. นางสาวสุกัญญา  อยู่สูงเนิน
18. นางสาวอารียา  จันทร์สุริวงค์
19. นางสาวเขมิกา  มูตยะ
20. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
2. นางสาวอารียา  บุตรทา
3. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
4. นายคุณาธิป  จำปานิล
5. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปาริชาด  อ่อนสุระทุม
2. นายเจษฎา  นูศิริหาญ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณรงค์ศักดิ์  ทาแน่น
2. นายพงศกร  จันสนิท
3. นายเดชาวัฒน์  ร้อยดา
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายวิษณุ  สุปัญญา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธนากร  ยงโสภา
2. นายรุ่งเกียรติ  ชินภักดี
3. นายไพโรจน์  คำทอก
 
1. นายภัทร์ภูมิ  เหมบุรุษ
2. นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายชิราวุธ  ภาภักดี
2. นายนฤพล  คงศรี
3. นายภาณุพงษ์  ปัญญาละ
 
1. นายทัดเทพ  ลาภบรรจบ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  คำมูล
2. นางสาวพัชรา  ภูกาสอน
3. นางสาวมาริษา  สมศรี
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงชไมพร  หมวดเหม็น
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  หลงน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสาชล  สุริยวงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ