รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายศรายุทธ  สาสิงห์
2. เด็กหญิงศุทธินี  พันธุ์กิจ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา  เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์  เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา  มุนติเก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  ศรีเฉลิม
2. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
3. นางสาวเนตรนภา  ภูศิริต
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
2. เด็กหญิงวรัชญา  แก้วกา
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์  กองทา
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายเจษฎางค์   แจ่มจำรัส
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
2. นายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
3. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  เทพปฏิมาพร
5. นายณัฐวุฒิ  มูลสมบัติ
6. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
7. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
8. นายธนโชติ  สายสมคุณ
9. นายธวัชชัย  แสนโคก
10. นายธีรพงศ์  โคตรโยธา
11. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
12. เด็กหญิงพรนภา  สีคุณ
13. นายภูวนาจ  ปะวะเค
14. นายภูวนาถ  เลิงภูบัง
15. เด็กหญิงยุพาพร  ต้นกันยา
16. นายรุ่งอรุณ  จันทร์ปัญญา
17. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
18. เด็กชายวชิราวุธ  กุลบุตร
19. เด็กหญิงวาสนา  ซาวัด
20. นายศุภกิตติ์   พิมูลขันธ์
21. นางสาวสาริณี  ราชบัวศรี
22. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
23. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
24. นายอดิรุจ  บุตรกุล
25. เด็กหญิงอนัญญา  จันทฤทธิ์
26. เด็กชายอนุชัย  ฤทธิยา
27. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
28. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
29. เด็กหญิงเจ้าฟ้า  ศรีสุพัฒน์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
6. นายอริญชย์ธรณ์  สุครีพ
7. นายนายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น