รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายวณัฎฐนนท์  รือหาร
2. เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขัตติยา  ประเสริฐ
2. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
3. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
4. นางสาวปิยะนาถ  คูหา
5. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธฺ์ิงาม
7. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
8. นางสาวอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชมนวรรณ  จันทวัฒนานนท์
2. นางสาวปิยะธิดา  คามะนา
 
1. นางสาววณิชชา   สุทธิวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวศิริรัตน์  เรียนไธสง
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์เหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนาท  สงยิ้ม
2. เด็กหญิงนิสิตตา  ปะลา
3. เด็กหญิงหทัยชนก  โคมน้อย
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางสาวนิริญดา  วรรณสิงห์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอภิรัตน์  มาค่าย
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์