รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
2. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง
 
1. นางสุภัทธา  โพธิ์หล้า
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนิสรา  ชนาเทพาพร
2. นายปรเมศ  พลดงนอก
3. นายภูริช  กัญจนานภานิช
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นายณัชทัต  ลิมป์เศวต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายณัฐกันต์   อดิศักดิ์สดใส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
3. เด็กชายนวพล  บุญศรี
4. นายภูกมล  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงศิวะพร    กวิศราศัย
 
1. นางสาวกุลญาดา  พรนิคม
2. นางสาว เพชรสุดา   ศรีปลัดกอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายคามิน  ชลิตอมรบุญ
2. เด็กหญิงวิภาวี  แสงดอก
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายภูมิชนก   พรพิเศษ
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายธนากร  มูลคำ
2. นายปรมี  แย้มสรวล
3. นายภาคภูมิ  เนื่องชมภู
4. นายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
5. นายวโรตนม์  ชาริดี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายสุทธิพร  จันทบิล
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม  เกตุแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายโชคติกาล  แซ่ฟอง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงยูรินยูริ  เซกิกุชิ
 
1. นายจิตติวิทย์  พิทักษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกฤตธนกร  หัสพิมพ์
2. นายจารุวัตร  ไชยพิเดช
3. นางสาวณัฐพัจ  สารแสง
4. นางสาวดาวดารา  เหลาพันนา
5. นางสาวนนทิยา  พรมอ่อน
6. นายนภัส  คุณอุดม
7. นางสาวพุธิตา  ลาภบุญ
8. เด็กหญิงภาวินี  พันภักดี
9. นายภาษกร  ดำเนินผล
10. นายภูดิท  ถิ่นวงษ์เกอร์
11. นายสุริเยชินท์  สุริยะโชติกุล
12. นายอศิวรา  นามวงศ์
 
1. นายจิตริน  เทศแก้ว
2. นายสมชาย  คำหล้า
3. นายมวลชน  เทศแก้ว
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นายณัฏฐนันท์  โสดา
4. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
5. นายธนากร  มาพระลับ
6. นางสาวธิชานันท์  สาทา
7. นายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
9. นางสาวอิศรียา  เทพาศิริ
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  จันทร์ศิริ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
2. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. นางสาวนวรินทร์  หาญสุริย์
4. นายปัญญาวัตร  สุปันโน
5. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
6. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
7. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกรรณิฌา  ราชธา
2. นางสาวขจิตฐาภรณ์  ลากุล
3. นางสาวจิดาภา  สมศรีโย
4. นางสาวณัฐนันท์  นาคแก้ว
5. นางสาวณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
6. นางสาวพัชรินทร์  หลักกลาง
7. นางสาวพินทุสร  ศิริคำกร
8. นางสาวสุวนันท์  ผิวแดง
9. นางสาวอาทิชา  พร้อมพรั่ง
10. นางสาวอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นางสาวอภิญญา  จรทะนา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค
 
1. นางสาวอาทิตยา  มวลเมืองสอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
2. นางสาวผุสวดี  อิสสรานนท์
 
1. Mr.Patrice  Virte
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชาญนฤบดินทร์  โสดาอิ้ง
2. นายฐิติพล  ศรีสงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  รัตนภิรมย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชัญญานุช  ขวัญถาวร
2. นางสาวอักษราภัค  ตระกูลดี
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจีระเดช  เพียปลัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
4. นายรัตชมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นางสาวเจตสุภา  วานิชชัง
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. Mr.Hidehiro  Kobayashi
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกวิสรา  แสงบุตร
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คนสันต์
2. นางสาวพลอยมณี  กั้งกระโทก
3. เด็กชายภูริภัทร  คำสีทา
4. เด็กหญิงศิริญญา  ลานภูเขียว
5. เด็กหญิงเมทิตา  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายสรายุทธ  รัตนขันแสง
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงทิวา  ก้านทองหลาง
 
1. นางประทุมเมศ  ช่วงชิต
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวศศิธร  กอกกระโทก
 
1. นางสาวสกาว  สีนาง