รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายวีกฤต  ดรชาม่วง
 
1. นางมลฤดี  บิดร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวปนัดดา  ฝาละมี
2. นายประดับศักดิ์  ใฝ่สีทา
3. นางสาวเขมวิกา  แดงรามัน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
2. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นางประณาลี  ยงพรหม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายธนกฤต  สมบูรณ์
2. นายวิธวินท์  ไผ่แก้ว
3. นางสาวสุวิจักขณ์  ผายทอง
 
1. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสรี
2. นางสาวนกอร  ศรีวิลัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นายกิตติพล  พลลาภ
2. นายทนงศักดิ์  สายแวว
3. นายรณยุทธ  อินธิจักษ์
4. นางสาววริสรา  ค้ำจุล
5. นางสาวแพรพลอย  ไวแสง
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงเกณิกา   ผาอินทร์
 
1. นายเอกกรานต์  อินทร์ตาแสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกชนิภา  บัวศรี
2. นายกานต์ดนัย  ดอนอาจทัน
3. นางสาวคุณัญญา  เขื่อนอำคา
4. นางสาวณัฐชา  ประดับดี
5. นายนรวิชญ์  เนื่องไชยยศ
6. นายภานุพันธุ์  สาขามุละ
7. นายรัฐภูมิ  จันท์นันท์
8. นายศิวกร  ตาเทพ
9. นายสิทธิศักดิ์  สัพโส
10. นายสิทธิเดช  เด่นทรายมูล
11. นายสุริยา  อนุยัน
12. นายโสภณวิชญ์  ก่ำจำปา
 
1. นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
2. นายรัฐภัทร  จันตะเภา
3. นายจักรี  วงศ์อักษร
4. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายภูผา  นามจันโท
 
1. นายเสกสรร  ศูนย์กลาง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกนกภรณ์  งิ้วโสม
2. นางสาวชนกพร  โพธิ์ละคร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  ฤาไกรษี
4. นางสาวปริยาภัทร  แง่มสุราช
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์  จูมจันทา
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อ่อนสะอาด
 
1. นายณธกร  นันทะวงค์
2. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. เด็กหญิงอุษณีย์  วงศ์ประทุม
2. เด็กหญิงเพลงพิณ  ภูเงินช่อ
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นายนพชัย  กุลชาติ
2. นางสาววิภารัตน์  ใครบุตร
 
1. นางสาวจิรนุช  บุตราช
2. นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นายจักรกฤษณ์  บุตตพักตร์
2. นายวราโชติ  อินคุณ
3. เด็กชายสรวิชญ์  วันเสน
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายทวีชัย  มายอด
2. เด็กชายประดิพัทธ์  โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงสิริวิมล   อุดมญาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
2. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 1. นายเศรษฐศิริ  อุปทุม
 
1. นางสาวมัทธนา  นนจันทร์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวจินตนาภรณ์  โกสิงห์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง