รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพจมาน  สุจริต
 
1. นายชัชวาลย์  โชตมลทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เหมะธุลิน
2. เด็กชายสุรธัช  บุตรเพ็ง
 
1. นายคคนันท์  ศรีผุย
2. นายณัฏฐากร  นิลเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายธีรโชติ  จำปาเล็ก
2. เด็กชายนพรัตน์  หลักทอง
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นายปิโยรส  หารปรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายศุภรัตน์   เกตุนันท์
2. เด็กชายแก้วขวัญ   ลิ้มพานิชย์
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นายภัทรพงศ์   อาจวิชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวธยานี  ลีทอง
2. นางสาวพรนภัส  สุริยภูมิ
3. นางสาวรวินณิภา  อุปรีย์
4. นางสาวฤตรีรัตน์  มูลศิลป์
5. นางสาววริยา  ฝ่ายรีย์
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกรดา  ศรีเทพย์
2. นางสาวกฤษติกา  จีระศิริโชติ
3. นางสาวนภสร  ช่างนิรันดร์
4. นางสาวพิมมาดา  แก้วขาว
5. นางสาวไปรญา  หวังถนอม
 
1. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวฉัตราภรณ์  รักษาภักดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. นายวิตติวัต  แสนสวาท
2. นางสาวหยกมณี  มาคะวงค์
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นางสาววิสณี  สีนนตรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กชายปองพล  นามตาแสง
 
1. นายติณณ์วัชร์  เนื่องขันตี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  สุกัน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นายก้องเกียรติ  ละโป้
2. นางสาวจิรัชญา  แสงวงค์
3. นายณัฐวุฒิ  คำควร
4. นางสาวธัญชนก  กถาวีวร
5. นายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
6. นางสาวปารีณา  ดวงผุยทอง
7. นางสาววันสิริ  ชำนาญไพร
8. นางสาววิรดา  ครองยุติ
9. นายวิศวะ  การสอน
10. นายศราวุธ  เดชราช
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์   จันทร์กลิ่น
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวกัณฐิกา  จันทชิต
2. นางสาวจันจิรา  คำภู
3. นายฐาปกรณ์  โพธิ์คำ
4. นายธีรศักดิ์  สุขดี
5. นางสาวพรชิตา  สุวรรณโถง
6. นางสาวพิมชนก  เดชผล
7. นางสาววัลย์ลดา  เป้าจันทึก
8. นายวิธวัฒน์  สมรัตน์
9. นายศิรสิทธิ์  สมบูรณ์พร้อม
10. นายไชยวัฒน์  วงก่ำ
 
1. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
2. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
3. นางสาวสุดาวรรณ์   จันทร์กลิ่น
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 1. นายราเมศวร์   สมพมิตร
 
1. นางนุจิรา   ประทุม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  โพสาธรรม
2. นางสาวนันทิยา  สอนพรม
3. นางสาววรางคณา  ลูกเงาะ
4. นายวุฒิชัย  แก่นท้าว
5. นางสาวอารียา  พูนประโคน
 
1. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
2. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  อัครสานีย์
2. นายธนพล  คุณวงค์
3. นายวทัญญู  แวงวรรณ
4. นายศรัณยู  เกตุนันท์
5. นายอมรเทพ  พันธ์คำ
6. นายอำพันธ์ยุทธ  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
2. นายนายชนะกร  นาตรีชน
3. นายไวพร  ดาบพิมพ์ศรี
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกันตพงศ์  ชมภูศรี
2. เด็กชายพสธร   จันโทศรี
3. เด็กชายภูริทัต  พุทธกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงจันทร์
2. นางเบญจวรรณ์  จุลดาลัย
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตนพรัตน์  สุริยวงศ์
2. เด็กหญิงสร้อยทอง  สัพโส
3. เด็กหญิงสุชารัตน์  จิตรีเมศ
 
1. นางมณีวรรณ  สุวรรณโน
2. นางจีราวัฒน์  วิชนา
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. นางสาวจันทิมาพร  พูนกอก
2. นางสาวปราณี  นามมีแว่น
3. นางสาวสุกัญญา  รัตนศรี
 
1. นางสาวอนุรักษ์  สะตะ
2. นางสาวพรพิมล  ปุ๊ดทา