รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นางสาวภัทรสุดา  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวรัญชน์ชยารัตน์  เครือหมื่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวอริศรา  จรูญธรรม
 
1. นายนิรันดร  เพชรคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวชุติกาญจน์  สุริยะศรี
2. นายนทีกานต์  คงเมือง
3. นางสาวแก้วใจ  อุทัยดา
 
1. นายพงศธร  ศรีอาจ
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  ชัยโคตร
2. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วคำแพง
 
1. นางบุญเต็ม  สุวรรณา
2. นางเนาวรัตน์  รู้บุญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  สมบูรณ์
2. นายไชยวัฒน์  ไชยสุระ
 
1. นายสหชัย  สุวรรณการ
2. นางสาวศุภดา  สว่างโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจทุมมา
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  แพงดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณภัค  ยะภักดี
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุสิงห์
5. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
 
1. นางสาวอาจรีย์  ฤทธิวงศ์
2. นายทศพล  สิงห์คำมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวณัชชา  สอนสมนึก
2. นางสาวณัฐวลัย  กออุดม
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  นรสาร
4. นางสาวปวีณา  สอนสมนึก
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลเหตุ
6. นางสาวภาณุมาศ  วรดี
7. นางสาวมาระดี  บัวระบัติ
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
9. นางสาวออมสิน  ทุ่มโมง
10. นางสาวเขมิกา  หนองกุ่ม
 
1. นางเพ็ญศรี  จิ่มอาษา
2. นางวาศนา  อัคราช
3. นางสาวชมพูนุท  สมบัติศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวฐิติพร  พิทักษ์ศฤงคาร
 
1. นางจิราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงศ์   ยาสาชัย
2. นายตุลกุล  ชารีพร
3. นายตุลธร   ชารีพร
4. นางสาวรัตฐิยา   โคตรวงศ์
5. นางสาวรัตนา   ถิถา
6. นายสุริยันต์   ขันธรรม
 
1. นายเจษฎา   งอยจันทร์ศรี
2. นายบดินทร์  นารถโคษา
3. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายทองพูล  พันธ์เลิศ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 1. เด็กชายปฏิภัทร   หงษ์สิงห์
 
1. นางคุณัญญา  พาชอบ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา
 
1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายนิกร  โสรินทร์
3. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายนิธิ  พรหมเทศ
2. นางสาวลลิตา  ศรีมาบุตร
3. นางสาววรินทร  คนซื่อ
 
1. นางคันที  โสมชัย
2. นางพวงผกา  ภาวะบุตร
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงญาณาธิป  รัชตะวิไล
2. เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง
3. เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา
 
1. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายวรนนท์  ทันอินทร์อาจ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   โรจนวัชร์
3. เด็กชายสุภธิษณ์  ศรีชาติ
 
1. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
2. นายรอบรู้  ด่างเกษี
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติภพ  โสภา
2. เด็กชายชนาธิป    งอยกุดจิก
3. เด็กชายพชร  เจริญกิจกุล
4. เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย
 
1. นางสาวเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายอดิศักดิ์  แสนทิพย์
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนิรชา  คุณปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภา  ไขลายหงษ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทรังษี
 
1. นางปัญจพร  แสนภูวา
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 1. นางสาวกิตติญา  คำงาม
2. นางสาวชลธิชา  เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
 
1. นางปิยวดี  สิงห์ทองไชย
2. นางสาวจิราภรณ์  พลราชม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกานติมา  สุคำภา
2. เด็กหญิงฐิติพรรณ  แสนบุญมี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  นามี
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  ยะไชยศรี
2. นายเลิศศักดิ์  คู่สูงเนิน
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  อิ่มบุญสุ
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่มสาพล
 
1. นางสาวณัฐริกา  อุปพงษ์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  งอยผาลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ดวงกุลสา
 
1. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนำมา
2. นางสาวทัศณีย์  ตองตาสี