รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกอร    คำปลิว
2. นางสาวนวรัตน์   บุญสิทธิ์
3. นางสาวสิรินทิพย์   บุญตา
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายปัตพงศ์  กิ่งจันมน
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ  สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอัมรินทร์  สมพงษ์
 
1. นางสาวอาริตา  วงศ์บา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายทรรศนกร   ตรองจิต
3. เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย
4. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกรณ์
5. นายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สัตยาพันธุ์
2. นายธวัชชัย  พานแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์   พิทักษ์
2. นางสาวพิชชานันท์   อาจชัยธร
3. นางสาวพิชญ์ฌานันท์   อ่อนพั้ว
 
1. นายเชิดศักดิ์  บุญยัง
2. นางสาวลำไพ  ยางงาม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวปรีชญา  นิลเพชร
2. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ
3. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง
4. นางสาวยุภาวดี  เบ็ญมาศ
5. นายรัฐพงศ์  เบ้าทอง
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวทิวารัตน์  ชาลี
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สาลี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายทินกร  หิงทอง
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัศมี  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ