รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐภัทร  ประชุมวงษ์
2. นายปภพ  สมนอก
3. นายศักรินทร์  พิมพร
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์
3. เด็กหญิงธีรธาร  แสนละเอียด
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์
5. เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นายไพศาล  หวนคนึง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชนัญชิดา  คำพินิจ
2. นางสาวชลพินทุ์  บำเพ็ญเพียร
3. นางสาวฐิติรัตน์  บัวกอ
4. นายณัฐพล  สายพงษ์
5. นางสาวนารีรักษ์  เลิศล้ำ
6. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
7. นางสาวปนิตา   สมาธิ
8. นางสาวพรพิมล  เหมือนสวรรค์
9. นางสาวมาริษา  นนทะพันธ์
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  พรหมโวหาร
11. นางสาววิลัยพร  วงษ์นิล
12. นางสาวศศิประภา  น้ำหวาน
13. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์อุดม
14. นางสาวอนิตศรา  ศรีพิพัฒน์
15. นางสาวอภิญญา  ดาราโพธิ์
16. นายอภิวัฒน์  นาติชาติ
17. นางสาวอรุณี  พลแก้ว
18. นางสาวอารยา  อุตะมะ
19. นางสาวอุไรวรรณ   จ่าแท่นทะรัง
20. นายเนติกร  ภักดิ์ใจ
 
1. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นางศลิษา  ลาหนองแคน
4. นายสันติ  เพ็งแจ่ม
5. นางนุชนาท  อารีย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพรรณ   วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช    บุญนะรา
3. นางสาวกฤติยาณี   บริบูรณ์
4. นางสาวกัลยณัฐ   รศพล
5. นางสาวกานต์ธืดา  พูลทอง
6. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
7. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์  สุดสังข์
8. นางสาวขนิษฐา   ดีใจ
9. นางสาวจิตรตรา   โพธิ์อุดม
10. เด็กหญิงชญานุตน์   เรือนรส
11. นายชัยวัฒน์   ทาระ
12. นายณรงค์ฤทธิ์   พันธุ์ชาติ
13. นางสาวณัฐชยา  วงษ์วัง
14. นางสาวณัฐญาพร   แสนแสง
15. เด็กชายณัฐพงศ์   โพธิ์มูล
16. นายณัฐพล    เพียรอุสาหะ
17. นายตะวัน  วิลา
18. เด็กหญิงถาวรีย์  นิยม
19. เด็กชายธนโชติ  กิ้นบูราณ
20. เด็กหญิงนันทิกานต์  นิลเพ็ชร
21. นายปภาวริณ  มะปราง
22. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงศ์ทอง
23. นางสาวปิยากร   ศรีบุญเรือง
24. นายปิยเวช    สาดา
25. นายป้อมเพชร   น้ำหวาน
26. เด็กหญิงพรรัตนา  แพงบุญ
27. เด็กชายพัชรพล  บุญขาว
28. เด็กชายภณฐกร    สุวรรณ์
29. เด็กชายภูมิภัทร   โสระชาติ
30. เด็กชายยศวัฒน์  ศุภโชคธนาทรัพย์
31. นายรพีพัฒน์   พวงจำปา
32. เด็กชายวีรวัฒน์   สิมมา
33. นายศตวัฒน์   ในทอง
34. เด็กชายศรุต  จารุกุลธนดล
35. นางสาวสมัญญา   นลินประดิษฐ์
36. เด็กหญิงสิรินภา  โสดาพรม
37. นายสุวิชัย   สาดา
38. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
39. นางสาวอารรีรัตน์   ดิษฐ์ประสพ
40. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารพล
 
1. นายรณกร  สุวรรณ์
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
4. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
5. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
6. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
7. นายไกรลาศ  ผุดผา
8. นางยุพยงค์  บำรุง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายฑีรทัศน์  คำภิคนนท์
2. เด็กชายณัฐภุมิ  บุญขาว
3. เด็กชายบารมี  เพชรล้วน
4. เด็กชายปกรณ์ลัมย์  สมคณะ
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  ประวัติพงษ์
6. เด็กชายพชรพล  ศรีภักดี
7. เด็กชายภัสมัญช์  คำขาว
8. เด็กชายไกรศร  แก้วคำ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายอัศวยุช  พลสิทธิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชกัญญษร  แสงธนหิรัญ
2. นางสาวกนกวรรณ  อินทร์สุระ
3. นางสาวฐิตินันท์  พลแก้ว
4. นายธีรภัทร  ธงชัย
5. นางสาวนภาพรรณ  ปราบอภัย
6. นายนิรัตน์  สมสนิท
7. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
8. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
9. นางสาวศิริญาดา  จิลบุตร
10. นางสาวอรปรีญา   ศรสันติ์
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
3. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุดสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  บุญตา
3. นางสาวอุษณา  เทาศิริ
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นายยศธนา  คำศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงตวงทอง  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสาวิณี   สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ยืนนาน
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นายเจนศักดิ์  ดวงมณี
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศรีษะ
3. เด็กชายภูรี  หนองขุ่นสาร
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นายกิติศักดิ์  บุญจูง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. นางสาวจิราพร  ภูมิพัฒน์
3. นายนพรัตน์  บุญร่วม
4. นายภานุพงศ์  อายุวงค์
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรางมาศ
6. นางสาวสุวิชชา  พงษ์ชาติ
 
1. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
2. นางเสาวภา  พรหมทา
3. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวสิริพรรณ  ปุญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวสุที   คำลือชา