รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสิรินันท์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอรรุจี  สอสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายนิติกรณ์  เหล็กดีเศษ
2. เด็กชายภานุกร  มติยาภักดิ์
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสาวนารียา  คงดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นายจักรกฤษณ์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
5. นายธีระพัชร  จันทำ
6. นายนพณัฐ  พันธพัฒน์
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายจรัส  ศิริเลิศ
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  เกษพอง
2. เด็กชายชาคริต  มณีทอง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  แพทย์มด
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดวงดี
5. เด็กหญิงปารวีย์  หาญเสมอ
6. เด็กหญิงพรรณิภา  ไชยพันธ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  พรมไชยวงค์
8. เด็กชายสุทธิพัฒน์  นวลศิริ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงศ์
10. เด็กชายเนติภพ  ใสกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
2. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง
3. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์  วงศ์เลิศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
2. นางสาวชนกภัทร์  ไชยปัญญา
3. นายชินวัฒน์  อรัญทม
4. นายทศพร  ใจดี
5. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
6. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
7. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
8. นางสาวปภัสสร  ไชอุดม
9. นางสาวปานไพลิน  บุญเกิด
10. นางสาวรัตนภรณ์  ปางสุข
11. นายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
12. นายสิทธินนท์  คงบัว
13. นางสาวสุมินทรา  สุขโจ้
14. นางสาวเพชรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
2. นายยศสรัล  มลัยไธสง
3. นายเลิศณรงค์  ธรรมเที่ยง
4. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. Mrs.Liu   hong ying
2. Mrs.Zhang  yi hua
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชนมน  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชนะวงศ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ยางงาม
4. เด็กหญิงเบญจรัตน์  จิตคติ
5. เด็กหญิงเปมิกา  จันทะศิลา
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงธนวันต์  พิมพา
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
3. เด็กชายรัธพงษ์  ดอกแก้ว
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายทนพล  มีภาพ
2. นายธนดล  สายศิลป์
3. นายเอกอานนท์  วงค์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. นางสาวสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอรดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์   อัตตโน
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางสาวปัทมน  สิงห์ชฎา
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีรพักตร์  บุญยัง
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน