รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงลักขณา  สุพรรณ์
 
1. นางวิรารรณ  ยกพล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายชิษนุพงศ์  วอทอง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สืบเสน
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐฐาพร  ดวงชัย
2. นางสาวเจียระไน  เครื่องพาที
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณริศราวรรณ  จันทรัตน์
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แก้วคำ
3. นายณัฐกิตต์  จำปาจีน
4. นางสาวมัณฑนา  สีนวนจันทร์
5. นายศุภกฤต  เชิงชวรัตน์
 
1. นางพชรมน  วิริยะ
2. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ตันนารัตน์
2. นายคุณานนต์  ธงภักดิ์
3. นางสาวจิตติมา  จันทำ
4. นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ
5. นางสาวชลลดา  ดวงแก้ว
6. นางสาวณัฐพร  ภูลสวัสดิ์
7. นายตะวัน  สวัสดิมงคล
8. นายธนวันต์  บุญค้ำจุน
9. นางสาวนภาพร  เวียงคำ
10. นางสาวนิภาวรรณ  ประจำ
11. นายปฎิภาณ  สาลพล
12. นายพงศ์ดนัย  ทองทวี
13. นางสาวพรรณิภา  แก้วพวง
14. นางสาวพิมพ์วรีย์  มะณู
15. นายสหรัฐ  สิงห์แก้ว
16. นางสาวสุพรรษา  ปามุทา
17. นางสาวอริยาภรณ์  ยะโส
18. นางสาวอารยา  จำเนียร
19. นางสาวเขมจิรา  บุญพบ
20. นายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นางสาวศิริพร  มีดี
4. นายสถิตย์  ประสาร
5. นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
2. นายภาณุวิชญ์  บุนนาค
 
1. นางผัสนี  พานพรหม
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชนุพันธ์  โทนุบล
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทพนม
3. เด็กชายกฤษฎา  หมื่นกล้า
4. เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช
5. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง
6. เด็กชายจตุรวิทย์  นันทบุตร
7. เด็กชายจิรบูรณ์  บุญภา
8. เด็กชายจิโรจ  จันทร
9. เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย
10. เด็กหญิงฐปิตา  สุขโนนจารย์
11. เด็กชายธนกฤต  สติมั่น
12. เด็กชายธนาธิป  สำคร
13. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ช่วยสุข
14. เด็กชายธีระพงศ์  ปราบภัย
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุษบา
16. เด็กชายนิติธร  สระโสม
17. เด็กหญิงบุษราลักษณ์    โพธิ์ภัคดี
18. เด็กหญิงปนรรฐพร​  บุญเกิด
19. เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ
20. เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร
21. เด็กหญิงปาณิกดา   นาคสินธุ์
22. เด็กชายปุญญพัฒน์  สกุลไทย
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  การะเกษ
24. เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว
25. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
26. เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายรัชชานนท์  สายพันธ์
29. เด็กชายวชิรวิทญ์  มัฆวิมาลย์
30. เด็กชายวชิรวิทย์  นาใจนึก
31. เด็กหญิงวราศิณี  วสุพิมพ์สกุล
32. เด็กชายวสุ  พัฒนพันธุ์
33. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญาเวชสกุล
34. เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี  แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  หมายสุข
39. เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
5. นางเณศทิชาภา  สวัสดี
6. นางสาวชิลาพัชร์  นีลธัญนันท์
7. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อนพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์  สุทาวัน
3. นายกฤษณพงษ์  สิมศรี
4. นายกวีรพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์  พลเยี่ยม
6. นายจรัสพงศ์  คงผาสุข
7. นายจิรทีปต์  ผาสุข
8. นางสาวญาณินี  อ่อนเกษ
9. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
10. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
11. นายตริมีซี  รัมภูษา
12. นายถิรายุทธ์  คำเสียง
13. นางสาวทวินันท์  ใบงาม
14. นางสาวธัญมน  บุญมา
15. นางสาวธันยนันท์  วุฒิวรเศรษฐ์
16. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
17. นายประดิษฐ์  จันทูล
18. นายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปาระมี  ปริสัจจนันท์
20. นายพชร  เจริญชัย
21. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
22. นายพิเชษฐ์  มันตา
23. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกูล
24. นางสาวภัทรมน  ทะนงค์
25. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
26. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
27. นางสาวรัตนาภรณ์  สีหะวงษ์
28. นางสาวราชรัตน์  สีหบุตร
29. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
30. นางสาวศุภศร  สมบัวคู
31. นายศุภษร  แก้ววงษา
32. นางสาวอารียา  ยางงาม
33. นางสาวฮานีล มาฮามุด  ดีบาน
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายวีระชัย  สายโส
5. นายปิยวุฒิ  พวงแก้ว
6. นายศตวรรษ  ไชยพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส
 
1. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. นายธีรภัทร์  กิ่งคำ
4. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
5. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
6. เด็กหญิงลักษณ์ฉัตร  บำรุงกิจ
7. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
8. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นางสาวณัฎฐาภรณ์  วงศรี
5. เด็กชายธนาพันธ์  นิยม
6. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
7. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์
9. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงศ์
10. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
11. นายเดชชาย  วหาวิศาล
12. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นายสิทธิเกียรติ  ชาวไทย
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย
2. เด็กชายอัฏฐวัฒน์  หงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธันวาพร   สำโรงแสง
2. นางสาวนันทิกานต์   ญาติปลื้ม
3. นายรชต   ศรีชัย
4. นายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
5. นางสาวอินทุอร   ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา
2. MissYan xi  He
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกายสิทธิ์  ชูเชื้อ
2. นางสาวจิรัชญา  ศรีโนนลาน
3. นายชัยนรินทร์  รุ่งแสงนิธิวัฒน์
4. นางสาวศรัญญา  สมดอกแก้ว
5. นางสาวศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissChifuyu  SHINGAKI
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิมพ์อร   ห่อทรัพย์
 
1. นางภัคศรัณญ์   กัลปพฤกษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. นายทวีรัตน์  พรมตา
3. นางสาวศศิธร  โพธิราช
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาวพรธิดา   ศาลางาม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธีรเดช  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวัชเรนทร์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายสรรค์ติชัย  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ไกรวิเศษ
2. นางสาวศริณภรณ์  โพธิ์ภักดี
3. นายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. นายชาติชาย  สำราญ
3. นางสาวดารณีพร  คำบาล
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกพล  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง