รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  วงษ์หาจักร์
2. นายธนวัฒน์  ทิจันทุง
3. นายนลธวัช  แสนบุตร
 
1. นายจิรติ  พุฒพันธ์
2. นางสาวชุติพันธุ์  เรืองใสส่อง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธนากร  กำเนิดหล่ม
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา  ถาโคตร
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์   อ่ำศรี
 
1. นายณัฐวัฒน์   พลซา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงรณิษฐา  วงษา
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  เฉวียงวาศน์
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คงเสมา
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายอภิศักดิ์  บุบพิ
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิพายา
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  วิพายา
4. นางสาวชวัลลักษณ์  แพงเกษ
5. นางสาวฐิติยา  พิมสุข
6. เด็กชายณัฐพล  ประทุมชาติ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  ปานพูล
8. เด็กหญิงทักษพร  สิงห์สถิตย์
9. นายธนบดี  จันดาผล
10. นายธนาทร  คำไล้
11. นางสาวธนาภรณ์  สนองเดช
12. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กชายธีรวัฒน์  ป้องกัน
15. นางสาวนรินรัตน์  ปานพลู
16. นางสาวนันทนา  พาโฮม
17. นายปฏิภาณ  ทองดวง
18. นางสาวปณิชสา  จันทวรรณ์
19. นางสาวพรทิพย์  หัวดอน
20. เด็กหญิงมยุรี  ราคาแพง
21. นายรัชชานนท์  โพธิฟันเรือ
22. เด็กชายวีรชัย  ศรีแก้ว
23. เด็กชายศรีรัตน์  สารวงษ์
24. นายศักดิ์ดา  ชัยสงค์
25. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
26. นางสาวสิรินทิพย์  ปานกรด
27. นายสุธี  คัฒมารศรี
28. นางสาวอารีรัตน์  สารวงษ์
29. นางสาวเจนจิรา  พลนิกร
30. นายเจษฎาภรณ์  แสงขาน
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
2. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
3. นายธรรมนูญ  วิระพันธ์
4. นางสาวปริณดา  ศรีนามหวด
5. นางสาวชุติมา  ผิวสวัสดิ์
6. นายอภิศักดิ์  บุบพิ