รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
2. เด็กหญิงพัชรพร  ดวงหล้า
3. เด็กหญิงอุ่นรัก  ครุนันท์
 
1. นางสาวปภัสรา  แถลงกัณฑ์
2. นางอรุณรัตน์  ชมวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวณัฐนันท์  พุทธสอน
2. นายณัฐิวุฒิ  วิเศษศรี
3. นายปฏิภาณ  นิลพันธ์ุ
 
1. นางพัชราภรณ์  จันปัดถา
2. นางสาวสุมาลี  ไกลเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวทัศวรรณ   ละลอกน้ำ
2. นางสาวปณิดา  รัตนบุตร
3. นางสาววิชุดา  มโนรินทร์
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิตตกานต์  เนืองชัยยศ
2. นางสาวชนาภรณ์  ฮวดสี
3. นางสาวธีรตา  ถาวร
4. นางสาวพิมพ์นิภา  ลอยลม
5. นางสาวสุภาพร  ทะสุนทร
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นายนพัตธร  กรวยทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  หล่มเหลา
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายกมลวรรธน์  ตุลยวัฒน์
2. เด็กชายกฤษฏา  วงษ์ป้อง
3. เด็กหญิงกษมา  ผุยขันธ์
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์
5. เด็กชายคณิศร  ทาเเก้ว
6. เด็กหญิงจิราพัชร  ดีอุดมจันทร์
7. เด็กหญิงชนิสรา  ธีระนันท์
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สันดุษิต
9. เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงจิตร
10. เด็กหญิงฐิติชญา  มีตราสิทธิ์
11. เด็กชายณัฐกิตติ์  สีอ้วน
12. เด็กหญิงณัฐชยา  สุชาดา
13. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณเกษม
14. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
15. เด็กชายธรรมธาดา   ศรียะ
16. เด็กหญิงธันยา  ธรรมมิยะ
17. เด็กชายนพวิทย์   วิริยะเลิศพล
18. เด็กหญิงนภสร  ศรีกระบุตร
19. เด็กหญิงนริสา  คลังกลาง
20. เด็กหญิงปริยากร   สุริยะ
21. เด็กหญิงปารมี  ภาโส
22. เด็กหญิงพชรอาภา  ศรีแก้ว
23. เด็กหญิงพัชรดา  ทองดี
24. เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิโคกรักษ์
25. เด็กหญิงพิมลทิยา  เจริญเเสน
26. เด็กหญิงภัทรามาศ  งอสอน
27. เด็กหญิงมีนา   อ้วนศิริ
28. เด็กหญิงรัญชิดา  แซ่ลิ้ม
29. เด็กหญิงรัศมีดาว  เดชบุรมย์
30. เด็กหญิงวนัชพร   สีโต
31. เด็กชายวิษณุ  วุฒิจักร์
32. เด็กหญิงสรนันท์  บุสดี
33. เด็กชายอดิเทพ  ดาสมกุล
34. เด็กหญิงอนุรดี  อยู่ศิริ
35. เด็กหญิงเมธาพร  ศิริกันรัตน์
36. เด็กชายเอกพัฒน์  เศวตะพุกกะ
37. เด็กหญิงเเพรวา  บุตรดีศักดิ์
38. เด็กหญิงโศภิสรา  ศาลางาม
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง
3. นางอภิญญา  บุญโท
4. นายสันติภาพ  ชมภูเวียง
5. นายภานุพงษ์  นามรุ้ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  สหายา
 
1. MissJocelyn P.  Decapia