รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
2. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วดี
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายทักษิณ  แวงวรรณ
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. นายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นายรัฐพงษ์  ฐานไชยยิ่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป   จงสำราญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พัตตาสิงห์
3. เด็กชายญาณพล   พลเยี่ยม
4. เด็กชายพชรดนัย   พลซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
6. เด็กชายวิศวะ  พลเยี่ยม
 
1. นาย ธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล   วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
4. นายมนัส  โพธิจักร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. นางสาวณัฐชา  คำแดงไสย์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรสุตา  มณีอนันต์
3. เด็กหญิงจิลพร  มงคล
4. เด็กหญิงชาลิตา  ฝางแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
6. เด็กหญิงธัญรดา  หอมบานเย็น
7. เด็กหญิงพรชิตา  นาเมืองรักษ์
8. เด็กหญิงพรพรหม  ซิงห์
9. เด็กหญิงภัทรพร  กล้าดี
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ทุมกองแก้ว
11. เด็กหญิงสุภนิดา  กอหาญ
12. เด็กหญิงอรัญยพร  หมุนลี
13. เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาเทพ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายกีรติญา  ธุลี
3. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
4. นางสาวจันทิมา  ภูสนาม
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นามชู
2. นายพุฒิเมธ  โพธิ์สาขา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ   ผาโคต
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์