รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายสัญญา  ศรีธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ยอดดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกฤตพร  ศรีสนาม
2. นางสาวกิติญา  ด่านโอภาส
 
1. นางสาวพรพิชชา  หลักคำ
2. นางศุภาพิชญ์  หลักคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายกฤต   ร่านบ้านแพ้ว
2. นางสาวภัทรา   อินทะเสย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
2. นางสาวเกษศิริน  สากระจาย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายนภัสกร  ดีสองชั้น
2. เด็กชายสรยุทธ  ทองทิพย์
 
1. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
2. นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายธราดล  พลภูงา
2. นายศุภกฤต  บุตรสีมาตย์
 
1. นายนิมิตต์  การะดี
2. นายวิระ  โกสุมาลย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายนิติศาสตร์  สีมารัตน์
2. นายศุภกิจ  พิมพ์ไกรดี
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิลาเณร
 
1. นายประยงค์  คมขำ
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัลย์สุดา  วิจารย์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เนตรวงค์
3. นายจิตรเทพ  โสสีสุข
4. นางสาวฐิติพร  นามมนตรี
5. นายธนกฤต  มุณีชัย
6. นายสิทธิพร  กุมภาษี
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนางสาวแคทรียา  วรรณมหินทร์
2. นางสาวปนิดา  เอ็นสุข
3. นายพงศ์พิพัฒน์  ศรีโพธิ์งาม
4. นางสาวรัชฎาภร  สิทธิศรีจันทร์
5. นางสาววิภาวรรณ  บุญยอม
6. นายเจษฎา   หลู่ดอนบม
 
1. นางปราณี  เมืองหนองหว้า
2. นางสุวรรณ  ถาพร
3. นางสาวอรวรรณ  ดวงเกตุ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิดา  พลเยี่ยม
2. นายธีรวัฒน์  ไปพรม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เขียวโคตร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายพงศกร  โสรถาวร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสั้น
3. เด็กหญิงชฎาพร  สอนจำปา
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นายสุรพล  พุทธคู
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติญาดา  ชิมชม
2. นางสาวนภสร  พนมศร
3. นางสาวภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นายสุรพล  พุทธคู
2. นางสุปราณี   พลพันธ์งาม
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  บังผาจาน
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์แสง
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤตภาส  ปัตลา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล