รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายพัสสน  ศรีโสภาพ
 
1. นางสาวยุวดี  ไชยนิจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรภรณ์  ถึงแสง
2. นางสาววีร์ลักษิกา  อะโน
3. นางสาวอนัญญา  พุดสีเสน
 
1. นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
2. นางสมจิต  อินทรชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  หารษาวงษ์
2. เด็กชายแผ่นดิน  ศรีพลัง
3. เด็กชายโฆษิต  หล่อศิวาวชิรสุข
 
1. นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
2. นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์   นันตะราม
2. เด็กชายพีระจักร   พลายชนะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   กำสมุทร
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวกนกพร   หอมลา
2. นายณรงค์เกียรติ  สีกองเสน
3. นายอรรถกร   นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นายสุบิน  แสงสระคู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นายนพรุจ  ชิณโคตร
2. นายวันเฉลิม  มะธิปิไข
 
1. นายวีรพันธุ์  จิตรมานะ
2. นายชูชาติ  บุญบรรลุ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เสริฐศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เวียงนนท์
5. เด็กชายมานิตย์  สัจเขต
6. นางสาวศิรประภา  เอี่ยมภูงา
7. นางสาวอรพิณ  ศิริเวช
8. นางสาวอาภา  ชูชื่น
9. นายเจษฎา  เวียงนนท์
10. เด็กชายเฉลิมชัย  เจริญยิ่ง
 
1. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
2. นางจิรภา  สบายดี
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกนกอร   แสงงาม
2. เด็กหญิงกิตติยาพร   กุลกิจ
3. นางสาวขนิษฐา   สู่สุข
4. เด็กชายขัตติยะเมธี  จ่าน้ำเที่ยง
5. นางสาวจงกลพรรณ    สวัสดิ์เอื้อ
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จำปาอ่อน
7. นางสาวจิราพร  พนมเขต
8. นางสาวชลธิดา   เพียงตา
9. เด็กหญิงชลัลยา  สัตยรักษ์
10. นางสาวฐิติญาดา  นันทวงศ์
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์   รัตนมาสถิตย์
12. นางสาวธนิดา   เสี่ยงสาย
13. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ถึกจรูญ
14. นางสาวธิดารัตน์   มนตรีวัน
15. เด็กหญิงนันทกานต์  ประสาร
16. นางสาวนิรมล  เจริญเขต
17. นางสาวนิรุชา   นวลนุกูล
18. นางสาวนิลเนตร  อินพรหมมา
19. นางสาวนิศารัตน์   ศรีบุญเรือง
20. นางสาวปรัชมน  ภักดีล้น
21. นางสาวปัทมาวดี   นิลผาย
22. นางสาวปิยะพร  จรรย์นัย
23. นางสาวพัชจิมาพร  เพ็งนาม
24. เด็กหญิงพิชชาภา   ทองแจ่ม
25. นางสาวพิมกนก   ทักเทียมหัด
26. เด็กชายภาคิณ  อินทวรรณ์
27. นายภาณุสร   เศษวงศ์
28. เด็กหญิงรุ่งนรี   ปุรณะ
29. เด็กหญิงสิริวิมล  อันทะไชย
30. นายสุทธิพร   แดงอินทวัฒน์
31. นางสาวสุรภา  ทิณรัตน์
32. นางสาวสุรางคนา   กัลยา
33. เด็กหญิงอธิษรา    สีเเสง
34. นายอภิวัฒน์   ชาลีผาย
35. เด็กหญิงเกษวรรณกาญจน์    สุระชัย
36. นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม
 
1. นายอดิเทพ   บุรีมาตร์
2. นายศราวุธ   อำนาเรือง
3. นางวชิราภรณ์   เฉลิมแสน
4. ดร.นพดล   เทียมเมืองแพน
5. นายนราวิชญ์   เพชรวิชิต
6. นายพัสกร   บัณฑิตย์
7. นายกิตติพัฒน์   ปรินทอง
8. นายอนุรักษ์   ใจสมัครรัก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายฐากูร  ปัสสาคร
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  อุปฮาด
 
1. นายลิขิต  สืบสำราญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิติพงษ์  แต่งประกอบ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  บุภักดี
2. เด็กหญิงนฤภัทร์  วิเศษสุด
3. เด็กชายวิศณุ  ทองกุล
4. เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว
5. เด็กหญิงอารียา  โรด้า
 
1. นายจารุตม์  หาญอาษา
2. นางสาวพรณภา  คิดกล้า
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายพีรวัฒน์  สันหนัง
2. นายวิทยากร  ลุนสูงยาง
3. นายอนพัทย์  พยัฆกุล
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายจันทรารัตน์  แจ่มเพชรรัตน์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  แมนสถิตย์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ปัญจะทุม
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  สารจันทร์
 
1. นางจรี  พลคำ
2. นางทิวาพร  ลือโน
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายภานรินทร์  แดงน้อย
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นายสมชาย  วงศเพชรศรี
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นายกาญจณพัฒน์  แหล่งสนาม