รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
6. นายทศพร  บุตรพรม
7. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
8. นายนันทชัย  ภูตีกา
9. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
10. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
11. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
12. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
13. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
14. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
15. นางสาวอรทัย  ในจิตร
16. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นางวิทิตา  นามมนตรี
4. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
5. นายเจษฎา  ชื่นตา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรชญา  ช่างไชย
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  แว่นรัมย์
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นางสาวดุจลดา  กองพันธ์
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 96.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทับแสง
2. นายคมสัน  ดวงคำ
3. นายจิรวัฒน์  วงหาญ
4. นายจีรยุทธ  เพชราชัย
5. นางสาวชญานิศ  ราษฎร์ชิต
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  คุณสุทธิ์
7. นายชัยวัฒน์  จันทิบุตร
8. นายต้นน้ำ  สมคะเณย์
9. นายทศพร  บุตรพรม
10. นายธนากร  รักสะอาด
11. นางสาวธัญวรัตม์  ยาษาภา
12. เด็กหญิงธาริดา  วรสาร
13. เด็กหญิงนพวรรณ  สีนวน
14. นายนันทชัย  ภูตีกา
15. นายนิติกร  ละคร
16. นายนิลมังกร  ศรีหล้า
17. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์เต็ม
18. นางสาวพีรพิมล  สุ่นสา
19. นางสาวรัตนาปราณี  สร้อยแก้ว
20. เด็กชายวชิรพงษ์  ศิริโสม
21. นางสาววนัชพร  อภัยภักดิ์
22. นายวัชรพล  พระคุณเลิศ
23. นางสาวสุภชา  ทับศรีรักษ์
24. นายสุรชาติ  คณาวัน
25. นายอดิศร  ส่องใส
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตรย์
27. นางสาวอรทัย  ในจิตร
28. นางสาวอาภาพร  ปัสสาพันธ์
29. นายเจษฎา  จารุสาร
30. เด็กชายไทโย  แสนโท
 
1. นางนาฏจารีย์  วงษ์สิรภัค
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
3. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
4. นายคมสัน  พิมพ์แพทย์
5. นายศราวุธ  เพ็งวัน
6. นายเจษฎา  ชื่นตา
7. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ