รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ภักดีแพง
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียมเมฆ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสงสว่าง
 
1. นางธนพร  วงศ์กมลาไสย
2. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
2. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณบุญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นรทีทาน
 
1. นายธงชัย  แซวจันทึก
2. นางอาวาวีน  หลั่งน้ำสังข์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วกระจาย
2. นางสาวนิลาวรรณ  สายชุมดี
3. เด็กชายอนันตการ  ทานิน
4. นางสาวอรัชญา  บุญตา
5. นางสาวอินทิรา  หาญกล้า
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นายเวียงชัย  สวัสดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดรุณี  เสากลาง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  กลับใจ
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อยู่คง
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง
4. เด็กหญิงจิตรลดา  ตันจัน
5. เด็กหญิงจิระดา  ป้องกัน
6. เด็กหญิงดานา  ปายทาน
7. เด็กหญิงลลิตา  คูณผล
8. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตามวัน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาวสิรินยา  โพธิ์ผาง
3. นางสาวเจนจิรา  พุทธาสมศรี
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายกมลวร   ชะตารัมย์
2. นางสาวธนิดา   สิทธิเดช
3. เด็กชายธีรวัฒน์   จันทร์เหลือง
 
1. นางสาวไพศาล   สุนทรา
2. นางสาวฉัตรวิไล   ชิตชม
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวณัฐพร    รัตนพล
2. นางสาวนฤมล  สืบเชื้อ
3. นางสาวนิภาพร    ผ่านเมือง
 
1. นางณัฐชนันท์พร   ศรีมะโรงนาม
2. นางสาวรื่นฤดี   ผันผาย