รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางสาวณัฐกชนันท์  ทองคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายคุณานนต์  รัตนโกเศศ
2. นายสรชัช  วรสาร
3. นายเมธา  สัตนาโค
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงวทันยา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงอารดา  คำลือไชย
 
1. นายวุฒิพงษ์  แผนสุพัด
2. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายธีรพล  บุญทศ
2. นายเอกรัฐภูมิ  พละหาญ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายสหวรรธก์   ปัตลา
2. นายอนุชา   รัตนวงค์
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์   ไปนาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายทัชทิว  แสนศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  เขียวขำ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  เสียงล้ำ
 
1. นายนราธร  ยืนยั่ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กชายพลภัทร  องอาจ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวนภัส  สุยะ
 
1. ดร.สุวิวัชร  สมมาตย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกีรติพัทธ์   สุขอุดมจิรัฐ
 
1. Mr.Christopher  Rudd
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์  วัลลา
2. นายภาสกร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา
2. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายวัชรพล  ตรีสัตยกุล
2. นางสาววิลาสินี  ใจภักดี
 
1. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
2. นางสาวเบญจพร  จันทรโคตร
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา 1. นายนภสินธุ์  บุญมาลี
2. นายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คนไว
2. นางสาวกนกพร  โพธิ์ไทรย์
3. เด็กหญิงจันทนิภา  อินสองใจ
 
1. นางปราณี  สุขรี
2. นางสาวชุติมา  พ่อชมภู
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายกฤตภัค  โคตรนาแก
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทรเนตร