รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิชุดา  ศรีวงษา
 
1. นางพิมล  ภูใบบัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายนันทกร  ศรีน้อย
 
1. นางสุมามาลย์  โสดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมนัญญา  สาโก
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  มาลาหอม
2. เด็กหญิงธีราพร  พันธุ์ยุรา
 
1. นายวัลลภ  ปุยสุวรรณ์
2. นายศักดิ์ดนัย  สวัสดิ์ผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จารุวงศ์
2. นางสาวศุภกาญจน์  วานิชชัง
3. เด็กชายสุกฤต  ประจุดทะศรี
 
1. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
2. นายศราวุฒิ  สีทาป
3. นางสาวสิริธิดา  คำสะไมล์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสันติ  ปาปะสา
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์ไทร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุปมัย
3. เด็กชายจีรภัทร  ธุระสิทธิ์
4. เด็กหญิงชนม์ชนก  มงคล
5. เด็กหญิงชนาพร  ท้วมแก้ว
6. เด็กหญิงชนิสรา  หิตายะโส
7. เด็กชายชัยมงคล  วังสาร
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สุจชารี
9. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงพิมพ์
10. เด็กหญิงดวงใจ  ปัดทุม
11. เด็กหญิงดาวฤทัย  สุภาดี
12. นางสาวทิฆัมพร  แคนมี
13. นางสาวธนิดา   ประจิมทิศ
14. เด็กชายธนเดช  วาตรีบุญเรือง
15. เด็กชายธวัชชัย  ลาวัลย์
16. เด็กชายธีรภัทร  ใจซื่อ
17. เด็กหญิงนวพร  ดรรักษา
18. เด็กหญิงนิทรากร  กองแก้ว
19. นางสาวบุษมาส  วันบัวเเดง
20. นายปราโมทย์  มุ่งร่วมกลาง
21. เด็กชายปวริศ  สุภนัก
22. เด็กหญิงปิยะพร  ยะถา
23. เด็กชายพงศกร  ปะรินทร์
24. เด็กหญิงพัสสรีพร  ประกายสี
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมกันหาชัย
26. เด็กชายภูรินินทร์  อ้นแสน
27. เด็กชายยศวัจน์  เกตุเสนา
28. เด็กชายวุฒิชัย  พาโคกทม
29. เด็กหญิงศิริพร  ปักเหนือ
30. เด็กหญิงศิริพร  เชื่อนิจ
31. เด็กชายศุภกร  ช่างปัน
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนบุดดา
33. เด็กชายสุปวีร์  มะธุเสน
34. เด็กชายอนุชา  ปุเรโต
35. เด็กหญิงเกศราวรินทร์  มัชปะโม
36. เด็กหญิงเพ็ญณภัทร  พรรณาภพ
37. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เหล่าสิทธิ์
38. เด็กชายไพโรจน์  บุญโรจน์
 
1. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤตภพ  ศรีประย่า
2. นายกิตติพงษ์  เถาลุน
3. นายจิรวัฒน์  ชินอาด
4. นายจิระพัฒน์  ชาลาด
5. นายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
6. นางสาวชุตินันท์  ช่างปัน
7. นางสาวณัฏฐา  มูลพงษ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  จันทวงศ์
9. นายธนพล  จันทิชัย
10. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
11. นางสาวนิศารัตน์  แวงดงบัง
12. นางสาวบัณฑิตา  พรมลี
13. นางสาวปิยฉัตร  ประทุม
14. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
15. นางสาวพิยะดา  มาตราช
16. นางสาวภัทราวดี  สีสมเตรียม
17. นางสาวภาณินี  มูละสิวะ
18. นายมงคล  ปองไป
19. นายมงคล  อามาตร
20. นางสาววราพร  พันธากูล
21. นายวัชราดล  ทองภูธร
22. นายวัทธิกร  มะธุเสน
23. นางสาววิภาดา  สุวรรณวงศ์
24. นางสาวศศิกานต์  ปักกาเต
25. นางสาวศศิธร  หนันดี
26. นางสาวศิริรัตน์  ไทยโส
27. นายศิวกร  อำพินธ์
28. นางสาวศุภกานต์  พันธุวาปี
29. นายศุภโชค  วรรณปโพธิ์
30. นายสันติ  ปาปะสา
31. นางสาวสิริยากร  สังเจิด
32. นายสุริโย  ปทุมทอง
33. นางสาวเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
34. นางสาวเยาวลักษณ์  ไปป่า
35. นางสาวแพรวา  แก้วสีขาว
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
4. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตฐิตา  คำนา
2. นายพัฒนพงศ์  ปิดสายะ
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  ภิบาลจอมมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  มูลตรีแก้ว
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ทิพชรา
2. นายธนรัฐ  ดีชื่น
3. นายธนาทร  ปินะพัง
4. นางสาวนฤมล  ราชสีหา
5. นางสาวปนัดดา  เทือกมูล
6. นางสาวพรธิภา  ปุยละเทิม
7. นายศุภากร  ปิดตาทะสา
8. นางสาวสิรีธร  พิมพา
9. นางสาวเจนนิสา  พันสมบัติ
10. นางสาวโศรญา  บุบผาเต
 
1. นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย
2. นายจักราวุธ  สาตารม
3. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ช่างดำ
2. นางสาวลลิตา  ปาปะไพ
3. นางสาวอรกัญญา  จันโท
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  แสงแก้ว
2. นางสาวดารุณี  มูลจันทร์
3. นางสาวรินลณี  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายภานุวัฒน์  สีชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์  ชัยผง