รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสุทธเมธ  ลิมานนท์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  พรมบ้านสังข์
2. นายภาณุวิชญ์  ศรีเกษ
3. นายอัครพล  คณะมะ
 
1. นายรณยุทธ  นิลโคตร
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  ผลผาเลิศ
2. นางสาวณัฐธิชา  ประภาษพงษ์
3. นางสาววิภาพร  ธนสีลังกูร
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  วรโคตร
2. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุสเณย์
2. นางสาวชนม์นิดา  โชติรักษ์
3. นางสาวชุติมา  มูลชาติ
4. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีปัดถา
5. นางสาวปิ่นสุนทร  สืบสุนทร
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  อรรคฮาตจันทร์
7. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ทัศดอน
8. เด็กหญิงรังษิยา  อุทัยใจ
9. เด็กหญิงสุกันญา  โหวดนอก
10. นางสาวอาริญา  ขำแก้ว
 
1. นางประภาพร  แพงพะเนาว์
2. นางปราณี  เทียงทำ
3. นางสาวนันทนัช  วิเชียรเพริศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพรนภัส  กุมภวาปี
2. นางสาวสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. MissKim  Jumin
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธนาธิป  วรไวย
2. นางสาวพิมพกานต์  คณะมะ
3. นางสาววรางคณา  อุทรส
4. นางสาวสุพัชชา  กันหามอม
5. นางสาวอภิชญา  ขูลิลัง
 
1. นางสาวนรินทร์  วงศรีเทพ
2. MissKAORUKO  DEGUCHI
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจอมทองพรรณ  สามัตถิยะ
2. นางสาวนันทิยา  ภารถวิล
3. นางสาวประภาพร  ราชคาม
4. นางสาวศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
5. นางสาวอลิศา  จันทกลม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
2. นางเกศิณี  กิจสาลี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงฏติยาภรณ์  อุลทอนพันธุ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวันวิษา  พิเนตรเสถียร
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปรัตถกร  หอมหวล
2. นายศิริวัฒน์  จันทร์เก
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวรรณ  ไชยสงคราม
2. นายสรบุญ  ดอกแก้ว
 
1. นายจำนงค์  ดงเที่ยมสี
2. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธวิชา  น้อยลา
2. เด็กชายภูริภักดิ์  กุลโยธี
3. เด็กชายยศกร  บัวมาศ
 
1. นางสาวนัชชา  ศรีเกิน
2. นายจีรวัฒน์  ไมยะปัน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัลยาณี  พาพอน
2. นางสาวนรินธร  ปัดไพ
3. นายเจษฎาพร  พิมพ์สระ
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางสาวนฤมล  ศรีภู
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธรรมรงค์  เสวะนา
2. นางสาวปวันณา  ตติยรัตน์
3. นางสาวอารียา  คำปาบู่
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัษฐายี