รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางสุชีรา  กันอุปัทว์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาสุอินทร์
2. เด็กหญิงรวิพร  คำฮัง
3. เด็กหญิงรักลดา  รักชาติ
 
1. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
2. นางสาวทัศพร   ประดับเพชร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกันตพงศ์  ปรีดี
2. นางสาวอนัญญา  ฤทธิ์ลัน
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายณสัณห์หฤษฎ์  รักชนะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวขาว 1. นายจิตรดิลก   ราชเเสนเมือง
2. นายฐิติศักดิ์   โมลาขาว
3. นายพันทลักษณ์  ชมศิริ
4. นายศิวนาถ   ลัทธิ
5. นางสาวสุดารัตน์   เอกบุตร
6. นายอรรถพงษ์   แสงเพ็ชร
 
1. นายณัฐพล  อุปัญญ์
2. นายศิริพงษ์  โครตวิถี
3. นายสุริยันต์  อรัญวาส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  วรสาร
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายฑีฆายุ   แก้วสูงเนิน
2. นายปุณยวัฒน์   เจริญท้าว
3. นายเมธา   วรพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพิราอร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสริญญา  อาฆราช
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  ไกรสูญ
 
1. นางสาวโสทิน  สุธรรม
2. นางสาวชญาณิศา  เชื้อคมตา
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค