รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  สมบัติเพิ่ม
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไชโยธา
4. นางสาวพรรณจินันท์  ภูผาดาว
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  นันผ่อง
 
1. นายนรากร  สุทธิอาจ
2. นายประชา  มาชัยภูมิ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  นันทอินทร์
2. นางสาวอารียา  แหลมกีก่ำ
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นายบุญทัน  ทาบรรหาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
3. เด็กชายณัฐพล  สมระกาศ
4. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กหญิงธนพร  ล้ำสัน
6. เด็กหญิงปพิชญา  ดวงกระโทก
7. เด็กหญิงพัณณิตา  วันวิชิต
8. เด็กหญิงมานิตา  เคหาวิตร
9. เด็กชายวีรชน  เหล่าแสง
10. เด็กชายศุภณัฐ  ผายวงษา
11. เด็กชายสุรชาติ  สมสุข
12. เด็กชายสุรนาท  รัตนพลแสน
13. เด็กหญิงอภิญญา  ลีปา
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกีรติ  ปาฐวงศ์
 
1. นางปญรจน์  นาจอมเทียร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
2. เด็กหญิงพิมญาดา  ฉ่ำมณี
 
1. นางสาวพิชญาภร  หลานวงศ์
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองดอนใหม่
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยรัตน์  วิเชียรซอย
2. นางสาวเพชรรัตน์  หอกกิ่ง
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุนันทา  ทรัยกูล
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.Oh  Minwoo
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  ศรีธรรมสาร
2. นางสาวคณิตา  พันธ์พิบูลย์
3. นางสาวชุติมา  สีนากุง
4. นายทินภัทร  ภูนาเหนือ
5. นางสาวนิชาภา  จันทร์พวง
6. นางสาวพัชราภรณ์  อำภวา
7. นางสาววิจิตรา  เฉิดละออ
8. นางสาวสุพัชญา  สุขใจ
9. นางสาวอภิสรา  สร้อยณรงค์
10. นายอภิสิทธิ์  อาจเดช
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางวิไลลักษณ์  ศรีพนมยม
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายวัสยศ  ภูถาดถม
2. นายวิสาฬ  สมีงาม
3. นายสรัล  มีแก้ว
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  คำภักดี
2. เด็กชายพีรภัทร  ถินคำเชิด
 
1. นายณัฐพล  ไสยสาลี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บัวกฎ
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
3. เด็กชายเนติธร  ศรีอำนวย
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐนันท์  กมลผาด
2. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
3. นายรักษ์พงศ์  รักพุทธะ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนภัทร  สังฆคาม
2. เด็กชายพลอนันท์  มัดหา
3. นายวีรวัฒน์  บัวกฎ
4. เด็กชายสุพัชรวิชญ์  นาห้วยล้อม
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายวัชระ  บัวศรี
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูวานคำ
 
1. นายสุริยา   ทรงเดชกล้า
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายแดนไกล  วังภูสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเนติพงศ์  วุฒิพรม
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชัย 1. นายวรโชติ  กีเทพ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง