รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปี
2. นายกวีวัฒน์  มีพิษ
3. นายธีรวุฒิ  สาลการ
4. นายนัฐวุฒิ  ปุมสีดา
5. นายภัทรพล  มีพิษ
 
1. นางสาววิษณุพร  ศรีเมือง
2. นายพิชิต  แดงเรืองรัมย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ตาแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  สีลาด
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย