รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายชนะชนม์  สนหอม
2. นายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นายเฉลิมพล  คนชุม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. เด็กหญิงณชญาพร  พวงแก้ว
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธนัญชนก  บุญชู
5. นางสาวธัญธร  โพธิ์ศรี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัทมน  นามฝาง
8. นางสาวพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
9. นายภัทรพล  ดีมาก
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
3. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายกิตติชัย  หน่อสีดา
2. นางสาวชลธิชา  ภูจอม
3. นายณัฐภูมิ  เขียวรัมย์
4. นายธนากร  คันทะนาค
5. นายพงศกร  ปริกาถานัง
6. นายภัทรกร  ฤกษ์จันทร์
7. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์จอม
8. นายภานุวัฒน์  ไผนอก
9. นายภานุวัตร  ดีโสภามาส
10. นายอนุพงศ์  ดวงดี
 
1. นายอัครพลชัย  คาดหมาย
2. นายประดิษฐ์  พินิจดวง
3. นายวรพงษ์  พั่วคูขาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  ผมทำ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  สมน้อย
3. เด็กชายธนกร  สังสุดชา
 
1. นายวรุฒ  สีภา
2. นายคมเพชร  กองอาสา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มือขุนทด
2. เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์
3. เด็กหญิงคีตกานต์  ภาพยนตร์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
5. เด็กหญิงสุนิตา  สนิทชัย
6. นางสาวอภิญญา  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร  รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชำนาญกอง
 
1. นางสาวพุทธธิดา  รักษ์สิริอังกูร
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายรพีภัทร  นนทะศิริ
 
1. นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ