รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพิชชากร  โวงประโคน
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ มั่นยืน  
2. เด็กชายกรภัทร์ เกื้อรัมย์  
3. นายกันยา กางรัมย์  
4. นายคมชิต รอดเกิด  
5. นางสาวจีรนันท์ จัดไทย  
6. นางสาวชลธิชา เพชรมาก  
7. นางสาวณัฐธิดา พรมศรี  
8. นางสาวณัฐนรี  ศรีแก้ว
9. เด็กหญิงธารวิมล ดีราชรัมย์  
10. นายปฏิภาณ นุชาญรัมย์  
11. นางสาวปฏิมารังสรรค์ นิยอนรัมย์   
12. นางสาวปนัดดา บุญทวี  
13. นางสาวปาริฉัตร รอบคอบ  
14. เด็กหญิงปิยฉัตร พิศเพลิน  
15. นางสาวปิยภัทร ละอองดี  
16. เด็กหญิงผาณิดา สมสวย  
17. นางสาวพินทุ์พัชชา อนันต์นพชัย  
18. นางสาวภัทรพร นุสุวรรณรัมย์   
19. นายภาณุพงศ์ พานิชรัมย์  
20. เด็กชายรวินทร์ ประคองสุข  
21. นายรัฐสิทธิ์ เการัมย์  
22. นางสาววรรณษา สายสุด  
23. นางสาววรรณิดา ประจันบาล  
24. นางสาววรัญญา สมพริ้ง   
25. เด็กชายวัชรพล พิรุณรัมย์   
26. เด็กหญิงศศิวัญย์ แป้นศิริมงคลกุล  
27. นายศิริชัย ทองโอภาส  
28. นายศุภสร กาดรัมย์  
29. นายสิทธินนท์ จะชนรัมย์  
30. นายสุธิวัจน์ เพ็ชรเลิศ  
31. เด็กหญิงสุภิตา เจนรัมย์   
32. นายอนวัช ศัลย์สญชัย  
33. เด็กหญิงอนันทิตา   คงแสนคำ
34. นายอัครพล  สุวรรณโชติ
35. นางสาวอัมพวัน พันธ์ศรี  
36. นางสาวอาทิตยา กลีบม่วง  
37. เด็กชายอานนท์ เการัมย์  
38. นางสาวอารีญา อานันท์  
39. นายเอกภพ ฤกษ์ชัย  
40. นางสาวโสภิดา แพนไธสง  
 
1. นายธนพล สิงห์มนัส  
2. นายอมรชัย มาแก้ว  
3. นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว  
4. นายอดิศร มีชื่อ  
5. นางสาวเกตุศิริ ผลเจริญ  
6. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
7. นายประกิจ วรเลิศ  
8. นายปรัชฐาภัทร   เปลี่ยนศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
2. นางสาวอภิรตา  นุชารัมย์
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  กุดั่น
2. นายชาญชน  เจริญมายุ
3. นางสาวณิชารีย์  สีเสน
4. นายยุทธภูมิ  สง่าประโคน
5. นางสาวรัชนก  นานประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายพีรากร  ศิริสำราญ
2. นายภูวฤทธิ์   สายบุตร
3. เด็กหญิงเรวดี  ม่วมกระโทก
 
1. นางสาวนพวรรณ  สอดทรัพย์
2. นายปิติภูมิ  กีรติธร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง