รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเต็มชนน์  พันธะเสน
 
1. นายวิทูร  สังขกุลมาลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
2. เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล  มูลมณี
2. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายนฤสรณ์   เกลี้ยงพร้อม
 
1. นางสาวปรียา   เปจะยัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกรเทวัญ  เพียขันทา
2. นางสาวกัญญารักษ์  พันธ์คง
3. นางสาวกัญนิตา  ดุลนะราย
4. นายฐานทัพ  บุรินรัมย์
5. นายณัฐพงศ์  รพิตระกูล
6. นายณัฐวุฒิ  สุโพธิ์
7. นายดนุพล   บุญจันทร์
8. นายธีรภัทร์  เอการัมย์
9. นางสาวน้ำทิพย์  อะรัญ
10. นายพีรพัฒน์  กำแก้ว
11. นางสาวมลธิดา  วันภักดี
12. นางสาววรรณษา  วิวาห์สุข
13. นายวราเทพ  ปุลันรัมย์
14. นายวศิน  ปะทิรัมย์
15. นายสิทธินนท์  คชเลิศ
16. นายสิทธิโชค  พรมจรรย์
17. นางสาวสุภัศรา  นามโคตร
18. นางสาวอัจฉราพร  ประสงค์สุข
19. นายเจษฎา  อดุลย์รัมย์
20. เด็กชายไตรภพ  นพกุล
 
1. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
2. นายรังสิมันตุ์  เชือนรัมย์
3. นายศุภกิตติ์  บุญเชิด
4. นางวีรินทร์  คู่โนรัมย์
5. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา   แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นกพรม
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวชัย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุริยะ   แสนน้ำเที่ยง
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริต   ตรีวิเศษ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัลย์สุดา  ปลีนารัมย์
2. นางสาวสรวงสุดา  ไชยรส
3. นายสันติ  ปูภะบุญ
4. นางสาวอัญธิกา  แผ้วพลสง
5. นายเดชอุดม  ภักดีนันท์
 
1. นายปริญญา  ดลเสมอ
2. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง