รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวบัณฑิตา  คุณาจารย์
 
1. นางสาวชญาดา  ทับภูมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ยางนอก
 
1. นางสาวอัญชลี  อัยจักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา  ชมกลาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกฤตภัค  บ้วนนอก
2. นางสาวคอร์เนเลีย  คอนนี่ โบไดท
3. นายจิรยุทธ  รวยกระบือ
4. นางสาวชุติกาญจน์  ผลนา
5. นายณัฐชนม์  ณ วงศ์
6. นางสาวดารารัตน์  แสนคำ
7. นายทรัพย์ทวี  เพ็ญการ
8. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
9. นายธนากร  บุญแต่ง
10. นายธรรมสรณ์  ประจิต
11. นางสาวประภัสสร  แก้วประเสริฐ
12. นางสาวปวีณา  ชูสูงเนิน
13. นายมงคลลักษณ์  ลาดหมื่นไวย
14. นางสาววิลินดา  สุริยะ
15. นายศดานันท์  พรมน้ำ
16. นางสาวสงกรานต์  ลิ้มปิยินทรากูล
17. นางสาวสวรรยา  จางนอก
18. นางสาวสายฝน  คบทองหลาง
19. นายสิทภีร์  มีนิสสัย
20. นายสุริยน  อาจศึก
 
1. นายบรรเลง  รักษ์มณี
2. นางสาววีณา  วัดกลาง
3. นายพงษ์เพชร  นามขันธ์
4. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
5. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายกฤษฏา  โคตะมา
2. นายณัฐพงศ์   ทองทัศนีย์พร
3. นายรชานนท์  จำนงค์นอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
2. นางณัชชา  ศรีแสนปาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร   เพ็ชรนอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณฐกร  เลิศจันทึก
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. นางสาวจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวธิดารัตน์  ชูชีวา
4. นางสาวสุธารจ  สุทธิศิลป์
5. นางสาวเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. นางสาวไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวจิตตราพร   พยัคฆชัยวรกุล
4. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายชัชพงศ์  สำโรง
2. นางสาววิภารัตน์  สีดา
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายรัชตะ  อยู่สุข
 
1. นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กชายคามิน  เขื่อนแก้ว
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี  หอมทอง