รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่วยนา
2. เด็กชายกีรติ  ชมกว้าง
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจันทัปปภา  พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติธรา  พลทองมาก
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
3. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
5. เด็กหญิงนริศรา  อาชุมไชย
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ประจันทศรี
7. นายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
8. นายสรสิชญ์  ฝอฝน
9. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
10. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อาชุมไชย
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรทัศ  ชื่นนอก
2. นางสาวลลนา  ดีเรือก
3. นางสาวเบญจมาศ  อาชุ่มชัย
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์ทอง