รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณาธิป  สุทธิประภา
2. เด็กชายศุภกร  อินทรวรรณ์
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายชลภูมิ   ใจโสภา
2. เด็กชายนพรุจ    อุบลทิพย์
3. เด็กชายวรมันต์   เนื่องบุญมา
4. เด็กชายวีรภัทร์   เจียมบุรเศรษฐ
5. เด็กชายศิริวัฒณ์   อุดมศักดิ์
6. เด็กชายสันติกานต์   ดะนุชนาม
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายกายวัฒน์  สมวงศ์