รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวอรววรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรัด
3. นายญาณวุธ  ยวงกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีระพงษ์  คงน้อย
6. เด็กหญิงนันท์ธิภา  เเย้มจอหอ
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
11. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
12. เด็กชายวชิตะ  ตุ่นจะโป๊ะ
13. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
14. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ชาญสิ้น
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นางอภิญญา  ลาภรัตน์
4. นายศราวุธ  ศรีหาบุญทัน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายสนธยา  พิเมย
2. นางสาวอรปรียา  โสภา
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง