รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชณชล  หมั่นคง
2. นางสาวพิชญาภา  จิตแสง
3. นายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายชัยกร  แพไธสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุภาพัฒน์  ดีนารัมย์
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คลองโนนสูง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ฉายกิ่ง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยพร  แก้วมา
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบี้ยกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา  แพทย์เสลา
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นายสมศักดิ์  สกลจะโปะ